„Dar, Iohannis, protocol cu „ciuma rosie”, cand era la guvernare, ti-a plăcut să faci?”

Cred că ne-am dat cu totii seama că Iohannis, pentru a-si atinge scopurile meschine, legate de concentrarea puterii in mainile sale, este gata să sacrifice sanatatea si vietile romanilor, insistand pentru desfăsurarea alegerilor in 6 decembrie. Chiar dacă, in urma numărului tot mai mare de infectări, singurii care vor mai fi abilitati să intre in sectiile de vot vor fi doar reprezentantii STS!

Pentru a-si atinge aceste scopuri, Iohannis atacă permanent Partidul Social Democrat, incercand să anuleze, prin criticile sale, contributiile politice, economice, institutionale ale PSD la dezvoltarea Romaniei din ultimii 30 de ani.

Despre istoria guvernelor PSD se pot spune multe lucruri. Si rele dar multe bune. Nu vreau să mentionez eu rezultatele guvernului PSD minoritar Văcăroiu (intre altele, cine a finalizat lucrările la prima unitate de la Cernavodă?). Cunosc mai bine rezultatele guvernului PSD pe care l-am condus in perioada 2000-2004.  Cea mai mare rată de crestere din Europa (8,4%), scăderea inflatiei de la 43% la 9%, adoptarea Codului fiscal, scăderea deficitului bugetar la 1,2%, (re)infiintarea a 400 000 de IMM-uri, peste un milion de noi locuri de muncă, finantarea Unitătii nr. 2 de la Cernavodă, scăderea numărului de săraci de la 8 milioane la 4 milioane,  programe sociale numeroase, venitul minim pe economie, programul ANL, programul Cornul si laptele, cele 400 de săli de sport, primii 100 de km de autostradă după Revolutie, centrele de diagnostic medical, obtinerea statutului de economie functională de piată, eliminarea vizelor pentru călătorii in Europa, integrarea in NATO, finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană, etc.

Iohannis ar trebui să stie lucrurile astea deoarece conducea Federatia democrată a germanilor din România, cu care PSD a avut un Acord de colaborare (nerespectat la alegerile prezidentiale din 2004) iar FDGR a sprijinit, cu  parlamentarul său (!!!), proiectele legislative ale PSD. Acordul stabilea si relatia cu guvernul PSD iar rezultatul a fost că multe din proiectele Sibiului au fost sprijinite de guvern, inclusiv pregătirea logistică a proiectului „Sibiu – capitală culturală europeană”, proiect pe care l-am decis cu premierul Luxembourgului de atunci, J. Cl. Juncker.

Vă rog să-i remintiti, din cand in cand, lui Iohannis textul pe care l-a semnat in 2002 cu Partidul Social Democrat

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT//

FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA

PROTOCOL

PRIVIND COLABORAREA ÎNTRE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞI FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA

in perioada 2002-2004

Având în vedere rezultatele pozitive ale colaborării pe probleme punctuale între Partidul Social Democrat şi Forumul Democrat al Germanilor din România;

Ţinând seama de efectele benefice ale colaborării PSD-F.D.G.R. din anul 2001 şi până în prezent asupra realizării unor deziderate majore ale întregii societăţi româneşti;

Considerând că menţinerea stabilităţii politice din ţara noastră are o importanţă fundamentală pentru accelerarea procesului de integrare europeană şi euroatlantică;

Fiind conştienţi de necesitatea intensificării eforturilor pentru îndeplinirea criteriilor de aderare, atât din perspectiva primirii României în NATO, precum şi în scopul accelerării negocierilor cu Uniunea Europeană;

Având în vedere cerinţa urgentării reformei politice şi instituţionale, continuarea procesului de descentralizare, accelerarea privatizării şi dezvoltarea infrastructurii în toate zonele ţării;

Fiind conştienţi că în România există cadrul juridic, voinţa politică şi premise reale pentru finalizarea şi încheierea amplului proces de soluţionare a problemelor proprietăţii, înmânarea titlurilor de proprietate pentru fondul funciar şi forestier, retrocedarea, în natură sau prin despăgubiri, a imobilelor naţionalizate;

Luând în considerare voinţa comună a părţilor de asigurare a stabilităţii sociale prin măsuri eficiente de protecţie şi solidaritate socială;

Apreciind că prin colaborarea PSD-F.D.G.R. se obţine o îmbunătăţire a relaţiilor dintre majoritate şi minorităţile naţionale din România;

Pornind de la faptul că minorităţile reprezintă o avuţie culturală şi spirituală pentru întreaga ţară, considerând că din respectarea şi lărgirea drepturilor minorităţilor naţionale nu rezultă restrângerea drepturilor majorităţii româneşti, ci asigurarea egalităţii de şanse a tuturor cetăţenilor ţării;

Exprimându-şi voinţa ca prin colaborarea lor să contribuie la o convieţuire armonioasă a diferitelor etnii din ţara noastră, precum şi la izolarea politică a forţelor extremist-populiste;

Având în vedere că părţile semnatare îşi propun păstrarea, exprimarea şi

dezvoltarea identităţii etnice a tuturor minorităţilor naţionale din România, inclusiv a celei germane, în conformitate cu Constituţia României, Convenţia Europeană a drepturilor omului, Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, Carta europeană a autonomiei locale;

– Conştienţi de consecinţele pozitive ale colaborării dintre părţile semnatare pe plan internaţional, care a constituit un element important atât în eliminarea obligativităţii vizelor pentru cetăţenii români care călătoresc în spaţiul Schengen, cât şi pentru accelerarea procesului de integrare a României în NATO,

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞI FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA îşi manifestă voinţa de a continua şi dezvolta colaborarea lor în perioada 2002-2004, în vederea accelerării reformelor economice, stopării sărăciei, combaterii corupţiei şi a criminalităţii, respectării drepturilor omului, intensificării eforturilor pentru integrarea în structurile NATO şi Uniunea Europeană.

ÎN ACEST SCOPPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞI FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA ÎNCHEIE PREZENTUL PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU PERIOADA 2002 – 2004:

I. CU PRIVIRE LA RELAŢIILE POLITICE DINTRE PSD-F.D.G.R.

1. PSD şi F.D.G.R. – formaţiuni politice responsabile faţă de destinele ţării – vor colabora permanent la nivelul conducerilor centrale, informându-se reciproc asupra problemelor prioritare.

2. PSD şi F.D.G.R. se angajează să susţină, în relaţiile lor internaţionale, interesele fundamentale ale României, politica externă a Guvernului de integrare europeană şi euroatlantică, asigurându-se o informare reciprocă prealabilă asupra problemelor deosebite.

3. Părţile semnatare convin ca reprezentanţii lor să aibă posibilitatea de a participa, în calitate de invitaţi, la reuniunile naţionale ale celor două formaţiuni politice.

4. PSD şi F.D.G.R. stabilesc să se realizeze o informare operativă în legătură cu analizele şi hotărârile adoptate de organele executive centrale ale celor două formaţiuni politice în probleme de interes comun.

5. Părţile semnatare vor realiza de comun acord schimburi de experienţă, dezbateri şi simpozioane pe diferite teme ale activităţii politice, economice şi sociale.

6. Cele două formaţiuni politice vor continua să acorde o atenţie prioritară tematicii privind protecţia minorităţilor naţionale, dezvoltarea instituţională şi legislativă a problematicii acestora.

– Se vor lărgi, în continuare, condiţiile pentru asigurarea dreptului cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale de a-şi păstra şi dezvolta identitatea etnică, astfel încât să se poată manifesta pe deplin în sfera culturii, religiei, educaţiei, învăţământului şi vieţii publice.

– Se va acorda o atenţie deosebită problemelor comunităţilor minoritare din localităţile unde ponderea lor este mică în raport cu populaţia majoritară.

– Se va acorda atenţie sumei alocate de Ministerul Informaţiilor Publice minorităţii germane pentru sprijinul activităţilor proprii. Această sumă trebuie să reflecte numărul membrilor comunităţii precum şi numărul organizaţiilor locale.

7. PSD şi F.D.G.R. vor acţiona pentru aplicarea corectă a Tratatului dintre România şi R.F. Germania privind cooperarea prietenească şi parteneriatul în Europa.

8. Părţile semnatare solicită birourilor de presă ale celor două formaţiuni politice să organizeze, atunci când este cazul, conferinţe de presă comune şi să difuzeze comunicate, stabilite de comun acord, pentru informarea corectă şi operativă a opiniei publice.

II. ÎN LEGĂTURĂ CU COLABORAREA LA NIVEL PARLAMENTAR INTRE PSD-F.D.G.R.

1. PSD şi F.D.G.R. cer deputaţilor si senatorilor reprezentând cele două formaţiuni politice să conlucreze activ şi permanent pentru adoptarea actelor normative din Programul legislativ, în scopul alinierii la reglementările Uniunii Europene.

2. Grupul parlamentar PSD din Camera Deputaţilor va desemna din conducerea sa un deputat care va avea consultari săptămânale sau ori de câte ori este nevoie cu deputatul reprezentând F.D.G.R., în vederea stabilirii priorităţilor şi punctelor de vedere coerente la proiectele de legi aflate în dezbaterea Parlamentului. Cei doi deputaţi vor realiza un

schimb de informaţii şi documente în legătură cu diverse proiecte de acte normative.

3. La nivelul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, deputaţii reprezentând cele două formaţiuni politice vor asigura conlucrarea strânsă şi eficientă în discutarea şi aprobarea operativă a proiectelor de acte normative.

4. PSD şi F.D.G.R. cer deputaţilor şi senatorilor reprezentând cele două formaţiuni politice să colaboreze susţinut, în cadrul grupurilor de prietenie precum şi în cazul unor intalniri bilaterale cu reprezentanti ai R.F. Germania şi Austriei, în vederea promovării intereselor ţării noastre în plan internaţional.

III. CU PRIVIRE LA SUSŢINEREA GUVERNULUI ÎN APLICAREA PROGRAMULUI SĂU DE GUVERNARE.

1. PSD şi F.D.G.R. se angajează să susţină Executivul în aplicarea Programului său de guvernare – adoptat de Parlamentul României, a Planului de acţiuni 2002, precum şi a strategiilor de dezvoltare economică şi socială la nivel naţional, regional şi local.

2. În domeniul accelerării reformei economice, PSD şi F.D.G.R. vor lua măsurile guvernamentale şi parlamentare necesare pentru asigurarea creşterii economice susţinute.

Se va analiza gradul de fiscalitate şi în baza programului de guvernare se vor căuta soluţiile de reducere a acestuia.

Se va accelera ritmul privatizării societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat din industrie şi agricultură.

Va fi demarat procesul de restructurare temeinică a sectorului energetic.

Se va acţiona pentru reducerea blocajului financiar existent în economie.

Se va analiza posibilitatea ca la elaborarea proiectului bugetului de stat pe anul 2003 un anumit procent din cota ce va fi aprobată de Parlament drept cheltuială deductibilă din impozitul pe profit, să poată fi orientat pentru sprijinirea unor instituţii sau activităţi culturale, de învăţământ, religioase, de binefacere, asociaţii sportive.

Vor fi sprijinite întreprinderile mici şi mijlocii prin asigurarea de resurse financiare pentru a accede la diferite programe, de exemplu prin fundaţiile F.D.G.R.

– Cele două formaţiuni vor susţine înfiinţarea Agenţiei Române pentru Investiţii.

– Vor fi sprijinite investiţiile acordându-se o atenţie deosebită investiţiilor străine, mai ales a celor care au la baza capital german sau austriac.

 • –  Vor fi sprijinite investiţiile în construcţiile de locuinţe.
 • –  Va fi amendată legislaţia în domeniul contractelor comerciale în scopul întăririi responsabilităţii părţilor contractante.- Se va finaliza proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (decembrie 2002).3. Părţile semnatare vor acţiona pentru finalizarea procesului de retrocedare a proprietăţilor.– Pe baza unui program naţional, se va acţiona pentru încheierea, în linii generale, a înmânării titlurilor de proprietate pentru fondul funciar şi fondul forestier până la 31 decembrie 2002. Membrii comunităţii germane vor fi trataţi nediscriminatoriu. Pământul va fi retrocedat în natură; doar unde acest lucru nu este posibil se va recurge la despăgubire.- Se va adopta Legea privind acordarea de despăgubiri pentru imobilele solicitate şi care nu pot fi restituite în natură conform prevederilor Legii nr.10/2001 (octombrie 2002) ţinând seama si de punctul de vedere al F.D.G.R. exprimat in cadrul unor consultări prealabile.4. În domeniul descentralizării administraţiei publice, Partidul Social Democrat şi Forumul Democrat al Germanilor din România vor acţiona pentru continuarea măsurilor de descentralizare după cum urmează:- Se vor acorda resurse financiare suficiente autorităţilor locale pentru a putea asigura calitatea serviciilor şi funcţionarea instituţiilor care au trecut în subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale.- Se va continua susţinerea echitabilă din bugetul de stat a unităţilor administrativ-teritoriale locuite de minorităţile naţionale. În acest sens ministerele de resort vor sprijini proiectele de infrastructură şi alte proiecte pentru aceste zone.

· Se va continua majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit destinate finanţării consiliilor locale.

· Se va mări, în continuare, procentajul sumelor rămase la nivelul autorităţilor publice locale din impozitul de venit şi din alte surse, prin legea anuală a bugetului de stat.

Se va finaliza aplicarea prevederilor Legii nr.213/1998

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu referire la patrimoniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale (30 iunie 2002).

Se va monitoriza modul de aplicare a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a normelor metodologice.

Se vor lua măsuri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor art.38 lit. „u” din Legea nr.215/2001 privind acţiunea de atribuire sau de schimbare de denumiri de străzi, pieţe şi obiective de interes public local.

Se va abroga Decretul-Lege nr.100/1990.

Se vor stabili competenţe pentru autorităţile publice locale în atribuirea sau schimbarea denumirii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

F.D.G.R. va continua sa intermedieze programe de parteneriate locale si regionale intre localităţi din România, Germania şi Austria.

5. PSD şi F.D.G.R. vor acorda o atenţie specială protecţiei sociale.

Se va acţiona consecvent pentru aplicarea prevederilor Legii privind venitul minim garantat.

Se va asigura implementarea corectă a Legii nr.189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice.

Se va asigura indexarea diferenţiată a pensiilor, acordându-se prioritate pensiilor mici.

Se va continua procesul de recorelare a pensiilor pentru diminuarea dezechilibrelor acumulate din anii anteriori.

Se va stabili şi plata pensiei într-un termen cât mai scurt de la data depunerii cererilor de pensionare.

Se va asigura susţinerea din punct de vedere instituţional si financiar a căminelor-spital realizate şi întreţinute cu sprijin german şi austriac (ex Adam Müller Guttenbrunn Timisoara; Dr Carl Wolff Sibiu etc.)

Se va crea un sistem mai avantajos de creditare pentru tinerii absolvenţi în vederea obţinerii unei locuinţe.

În domeniul sănătăţii, PSD şi F.D.G.R. vor acţiona pentru aplicarea strategiilor şi programelor naţionale de îmbunătăţire efectivă a stării de sănătate a populaţiei:

– F.D.G.R. va continua sa susţină reforma sistemului sanitar din România prin continuarea campaniei de strângere de fonduri din spaţiul german si intermedierea unor programe de schimb de experienţă pe diferite planuri;

În domeniul învăţământului, PSD şi F.D.G.R. stabilesc următoarele:

Susţinerea şi dezvoltarea cadrului instituţional al învăţământului, pe specialităţi şi niveluri de instruire – primar, gimnazial, liceal şi universitar.

Continuarea procesului de descentralizare şi de dezvoltare a autonomiei instituţionale.

Corelarea obiectivelor generale ale învăţământului cu cerinţele reale ale pieţei forţei de muncă.

În învăţământul superior:

– Se va încuraja înfiinţarea de noi linii de studii in limba germană la Universităţile de stat din România, cu respectarea prevederilor Legii învăţământului;

F.D.G.R. se angajează sa:

– intermedieze colaborări intre universităţi romane si germane respectiv austriece,

– să susţină creşterea numărului de burse acordate studenţilor români în Germania si Austria,

– să susţină schimburi de experienţă si programe de formare continua pentru cadre didactice universitare in Germania si Austria.

În învăţământul preuniversitar:

· În cadrul învăţământului de stat, conform art.121 din Legea învăţământului şi în spiritul recomandărilor specifice ale Consiliului Europei se va asigura studierea limbii germane, în funcţie de solicitările concrete şi reale.

· La reorganizarea reţelei şcolare se va lua în considerare şi părerea specialiştilor care reprezintă interesele minorităţilor naţionale. Nu se va reduce numărul claselor, secţiilor şi unităţilor cu limbă de predare germană şi se vor căuta modalităţi de

extindere în continuare a unităţilor cu limbă de predare germană.

· Se va asigura prezenţa specialiştilor din rândul minorităţilor naţionale la procesul de elaborare a reglementărilor privind reforma învăţământului.

· Se va acorda sprijinul financiar necesar, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării precum si a Ministerului Informaţiilor Publice, privind elaborarea şi editarea manualelor şcolare din învăţământul în limbile minorităţilor naţionale.

– F.D.G.R. se angajează să:

– intermedieze colaborări intre unităţi de învăţământ române si germane respectiv austriece,

– să susţină creşterea numărului de burse acordate elevilor romani in Germania si Austria, sa intermedieze colaborări intre şcoli romane si germane, respectiv austriece,

– să susţină schimburi de experienţă si programe de formare continuă pentru cadre didactice preuniversitare din învăţământul cu limbă de predare maternă germană în Germania şi Austria;

– să acţioneze pentru continuarea programelor de sprijinire a învăţământului în limba maternă – germană – de către guvernele Germaniei şi Austriei prin detaşarea de cadre didactice în România;

F.D.G.R. va continua sprijinirea dotării unităţilor de învăţământ cu predare in limba germană din fonduri alocate de către statul german, respectiv austriac, sau persoane juridice si fizice din cele doua state.

PSD va sprijini integrarea completă a Centrului de perfectionare a cadrelor didactice de la Medias ca o structura a MEC, cu toate drepturile si obligatiile care decurg din aceasta.

8. În domeniul mass-media, PSD şi F.D.G.R. convin următoarele:
– PSD va susţine demersurile F.D.G.R. in sensul păstrării sau eventual

extinderii emisiunilor radio-TV in limba germană;

– Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va analiza şi soluţiona dezvoltarea reţelelor de antenă în perspectiva interconectării programelor de radio şi televiziune în limba germană, astfel încât să se realizeze o coerenţă sporită a acestora la nivel local şi regional.

– Se va asigura dezvoltarea şi extinderea reţelei terestre de emisie a TVR 2 pentru a putea fi recepţionată în toate judeţele ţării.

– PSD va sprijinii F.D.G.R. in susţinerea unicului cotidian de limbă germană din România – Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien.

9. PSD şi F.D.G.R. vor colabora şi în alte domenii importante, astfel:

 • –  Se vor lua măsuri pentru sprijinirea cultelor religioase în ceea ce priveşte conservarea, în condiţii optime, a lăcaşelor de cult, acordarea de asistenţă financiară şi urgentarea retrocedării unor clădiri care au aparţinut cultelor religioase. Imobilele incluse în ordonanţe de urgenţă, vor fi puse în posesie.
 • –  Se va asigura înfiinţarea cât mai urgentă a structurilor instituţionale privind aplicarea Legii pentru înlăturarea oricăror forme de discriminare, cu participarea în structurile acestora a unor reprezentanţi ai minorităţii germane.
 • –  Se va înfiinţa Institutul pentru studierea problemelor minorităţilor naţionale; în cadrul acestui institut se vor coopta si un număr de specialişti la propunerea F.D.G.R. (31 iulie 2002).
 • –  Se va ratifica într-o formă adecvată „Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare” (31 decembrie 2002).
 • –  Se va asigura finanţarea echitabilă a editurilor şi publicaţiilor în limbile minorităţilor naţionale, precum şi a evenimentelor culturale.
 • –  Se va asigura prezenţa cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în funcţiile decizionale ale structurilor instituţionale atât la nivel naţional cât şi la nivel local, acolo unde comunitatea germanăare o pondere semnificativă.
 • –  Se va înfiinţa un institut de etnografie care are drept scop cercetarea istoriei, obiceiurilor şi celorlalte aspecte legate de minoritatea germană din România.
 • –  Se va analiza punerea la dispoziţie F.D.G.R. a unor sedii în regim de închiriere cu posibilitate de cumpărare ulterioară (de ex. la Galaţi, Piatra-Neamţ, Craiova).
 • –  Se va clarifica statutul unor muzee de importanţă pentru minoritatea germană (de. ex. Petreşti, jud. Satu Mare) şi se vor continua investiţiile începute în acelaşi domeniu (de. ex. muzeul Carei, jud. Satu Mare)
 • –  în cazul Sibiului, primarul va fi sprijinit în toate demersurile pe care le iniţiază în interesul municipiului Sibiu. Acest punct va fi detaliat cu organizaţia PSD locală.

IV. ÎN LEGĂTURĂ CU CONLUCRAREA PSD – F.D.G.R. LA NIVEL JUDEŢEAN.

1. Pe baza şi în spiritul colaborării pozitive dintre PSD şi F.D.G.R. la nivel naţional, filialele judeţene ale celor două formaţiuni (acolo unde este cazul) vor încheia, în termen de 30 de zile, protocoale proprii privind conlucrarea pe perioada 2002 – 2003 la nivel judeţean şi local.

– Aceste protocoale la nivel judeţean se vor încheia numai cu acordul prealabil al Comisiei de Evaluare a Protocolului la nivel naţional.

2. PSD şi F.D.G.R. cer tuturor filialelor judeţene să realizeze o bună conlucrare în plan teritorial, iar consilierii locali şi judeţeni să adopte hotărâri în conformitate cu legile ţării şi în interesul contribuabilor din localităţile respective.

3. PSD şi F.D.G.R. cer autorităţilor locale să adopte măsuri pentru:
– Stabilirea unor priorităţi de restaurare a monumentelor istorice care

reprezintă valori importante ale culturii germane din România.

4. Conducerile filialelor PSD şi F.D.G.R. din judeţe au obligaţia de a se întâlni trimestrial sau dupa caz la cererea uneia dintre parti, împreună cu conducerile administrative şi parlamentarii din judeţele respective pentru a analiza şi stabili priorităţile judeţelor.

5. Părţile semnatare vor solicita filialelor lor judeţene să se implice serios pentru determinarea consiliilor locale şi primarilor să-şi facă datoria potrivit mandatului încredinţat, să asigure apropierea administraţiei faţă de cetăţean, să crească calitatea şi operativitatea serviciilor publice faţă de contribuabili.

V. CU PRIVIRE LA EVALUAREA REALIZĂRII PREVEDERILOR PROTOCOLULUI PE PERIOADA 2002 – 2003.

1. PSD şi F.D.G.R. hotărăsc să înfiinţeze Comisia de Evaluare a protocolului alcătuită din câte 5 reprezentanţi ai fiecărei părţi a celor două formaţiuni politice.

– Comisia de Evaluare a Protocolului, condusă de 2 copreşedinţi, se va întruni trimestrial şi va dezbate problemele legate de îndeplinirea obiectivelor incluse în prezentul Protocol.

– Cu ocazia analizei colaborării la nivel local, vor fi invitaţi şi reprezentanţii organizaţiilor teritoriale respective.

2. Comisia de Evaluare va informa lunar conducerile executive ale PSD şi F.D.G.R. în legătură cu stadiul şi modul de soluţionare a obiectivelor cuprinse în Protocol.

3. La nivelul judeţelor care încheie protocoale între filialele PSD şi F.D.G.R. se vor constitui comisii de evaluare la nivel judeţean.

4. F.D.G.R. va sprijini, în continuare, toate demersurile parlamentare şi guvernamentale care accelerează integrarea României în Uniunea Europeană şi în NATO.

5. P.S.D. se angajează să consulte de fiecare dată, în prealabil, Forumul Democrat al Germanilor din România în problemele majore de politică internă şi externă a României.

6. Părţile semnatare vor analiza, semestrial, la nivelul conducerilor celor două formaţiuni politice, obiectivele cuprinse în Protocol – pe baza informărilor prezentate de către Comisia de Evaluare, stabilind măsurile care se impun.

Încheiat la Bucureşti , în data de 13 iunie 2002.

Un răspuns pentru Alina Mungiu-Pippidi

Alina Mungiu-Pippidi a răspuns, zilele trecute, unei postări pe care am făcut-o, pe blog, in legătură cu finalizarea listelor PSD pentru parlamentare. Voi reda răspunsul său – pe care l-am citit cu interes – dar, mai intai, voi face câteva comentarii.

Ideea centrală a textului meu era aceea că listele cu „implanturi” artificiale, gândite pentru imagine, nu vor genera voturi suplimentare pentru PSD din partea Dreptei sau a „societătii civile”. Pe de altă parte, ideea de a face din PSD un partid „bio”, printr-o „nouă” reformă (a câta?), nu cred că va da rezultate, nici de data asta. Sigur, partidul trebuie, in opinia mea, să-si definească noile tinte electorale si să-si adauge pe liste profesionisti cu sensibilităti de stânga. Am explicat, de multe ori, intre altele, rolul Departamentelor in identificarea unor posibili candidati. Unii candidati adusi insă doar pentru imagine pot deveni „păsări migratoare” atunci când partidul, după alegeri, riscă să intre in opozitie timp de patru ani.

Acesta a fost sensul afirmatiei mele că indiferent de unele decizii gandite pentru a fi placul „societătii civile”, reprezentantii acesteia oricum nu vor vota PSD. Mentionarea numelui Alinei Mungiu-Pippidi era „emblematică”, in sensul folosit de Traian Băsescu si de Ionut Matei pentru condamnarea mea.

Cred, de aceea, că eliminarea de pe listele partidului a unor oameni care s-au bătut pentru a exprima si apăra decizii unanime ale partidului, la care unii din decidentii de astăzi au fost cel putin martori, este incorectă si, pe termen lung, posibil contraproductivă.

Eu nu am dat niciun nume in postarea mea, intitulată „mesajul e omul”, dar am vrut să subliniez că loialitatea intr-un partid – cea care ii asigură existenta pe termen lung -, nu se măsoară nici in vizite la ambasada americană, nici prin tranzactionism cu reprezentantii puterii actuale.

Alina Mungiu-Pipiddi crede că a inteles ce am vrut să scriu si că, in esentă, eu consider că nu merită (PSD) să tragă pe linie moartă pe „alde Serban Nicolae” (pe care eu, de altfel, nu-l mentionasem). Poate că si eu, in postarea mea, ar fi trebuit să scriu că, in niciun caz, „alde Alina Mungiu-Pippidi” nu va vota cu PSD.

Sigur că sunt subiectiv atunci când folosesc numele său pentru a identifica o anumită zonă a elitelor românesti, inclusiv a „intelectualilor lui Băsescu”. Imi amintesc, intre altele, celebra „listă neagră” din 2004, când zeci de candidati PSD au fost atacati prin preluarea unor „gunoaie” din zone de media ostile, atacuri folosite apoi de Stolojan in campania prezidentială. Atunci, colegii mei i-au intentat zeci de procese de calomnie lui Stolojan si acesta a fost unul din motivele pentru care Stojan a clacat nervos, in lacrimile lui Băsescu.

Sunt convins că Alina Mungiu si-a modificat, in timp, opiniile. Si eu… De aceea, am preluat, pe blog, in ultimii ani, mai multe articole ale sale in care, am crezut, că putem privi si din alte unghiuri realitatea politică internă sau externă.

Pe de altă parte, cred in continuare că PSD nu face bine intrând in demagogia identificării „penalilor” sau a luptei „anti-coruptie”. Evident, sunt necesare criterii de integritate dar nu cred in folosirea lor trăgând cu ochiul la ce vor spune cei care fac „liste” pre-electorale din zona „smart„.

Iar eu, intre Augustin Zegrean – cel care a fraudat 7 milioane de voturi la Referendumul din 2012, prin celebra Erată la Decizia CCR – si Florin Iordache, un soldat rătăcit intr-o bătălie in care nu se lupta pentru interesele lui, il aleg pe Iordache. Probabil că Alina Mungiu il va alege pe Zegrean…

” Adrian Năstase recidivează cînd scrie conducerii PSD că nu merită să tragă pe linie moartă pe alde Șerban Nicolae pentru că ”Alina Mungiu-Pippidi oricum nu ne va vota”. 

Presupun că argumentul este că nu merită îndepărtați oameni care au făcut servicii partidului de dragul unora cu ideologii diferite sau standarde morale nerealiste.

Argumentul e greșit, și la nivel personal și la nivel general.

Ideologia nu mai reprezintă un obstacol, și la nivel european, și la nivel românesc distanța politică a scăzut enorm, toate partidele europene amestecă politici de redistribuție cu logica pieței libere comune. PSD nu mai e la stînga cum a fost, și nici eu la dreapta ca în 1996 cînd credeam în consensul de la Washington.

Cînd Ion Iliescu a rămas singurul obstacol contra lui Corneliu Vadim Tudor în anul 2000 am organizat o mare demonstrație anti Vadim Tudor și am îndemnat lumea să voteze contra lui. Cine e tînăr nu mai știe cum a condus PRM minerii, dîndu-le celulare și arme contra jandarmilor în 1999. Statul român a fost în pericol să piardă controlul social, și a trebuit apărat. Am luat reproșuri că de ce am îndemant lumea să voteze cu Iliescu, care era un dușman personal de al meu.

Adrian Năstase însuși presupun că a fost votat de destui oameni care sunt azi la dreapta în anul 2004, Emil Hurezeanu îi era consilier pe atunci, Alin Teodorescu cancelar. Doi intelectuali de care am fost apropiată. Da, nu de mine, din motivele cunoscute, lista coruptă în proporție de 70%.

În anul 2009 mulți oameni pe care îi cunosc, și cum eu știu mulți doctori destui din ei au votat cu Mircea Geoană, nu cu Băsescu. Votau PSD pentru prima dată. Eu nu am făcut-o- nu am votat deloc dar mi-am spus public păreea despre Geoană, printre puținii meritocrați din politica românească, am văzut ce a promovat la Externe. Lumea l-a votat- numai din cauza manipulărilor serviciilor și a lui Băsescu în diaspora a pierdut, în țară a cîștigat.

În anul 2012, cînd lumea era sătulă de PDL, Udrea, EBA și Băsescu foarte mult tineret a votat cu Victor Ponta și Crin Antonescu. Eu nu, dar nici nu am îndemnat pe nimeni să nu voteze cu ei. În 2015 cînd Ponta a fost dat jos după Colectiv, de parcă era vina lui (cu toate păcatele lui de caracter, Ponta a fost prin comparație cu oricine un prim ministru bine apreciat în sondaje), doi tineri m-au oprit noaptea pe stradă să mă întrebe de ce omul lor e înlăturat fără alegeri. Ponta, un pesedist fără remușcări, a avut destui partizani printre tineri și oamenii activi, numai comportamentul lui de cînd a ajuns în opoziție și colecția de traseiști strînsă la PRO l-au făcut să piardă această simpatie. 

În ultimii ani m-am expus la atacuri de la un întreg aparat de propagandă fără scrupule al dreptei plus partea coruptă din servicii arătînd că nu putem elimina PSD, că nu e nici o diferență între PSD și PNL-PDL. Nu am votat PSD, dar nici nu am mai votat, decît în Germania.

Deci cred că și la nivel general și la nivel personal s-a arătat că atunci cînd PSD face ceva bun sau aduce oameni care fac ce trebuie aprecierea crește vizibil, și deci merită să fie reformat.

Între PNL și PSD este o deosebire, cum bine mi-a spus consilierul prezidențial de scurtă durată George Scutaru în contestația trimisă cînd am atras atenția noii administrații Iohannis în decembrie 2014 că e un om vulnerabil care nu poate fi consilier pe siguranță națională: PNL s-a răzgîndit după ce a încercat să anuleze legislația pe conflict de interese și a înțeles că în Europa nu te poți lupta pe față cu anticorupția, lăsînd în offside pe alde Șerban Nicolae, Florin Iordache și Eugen Niculicea. 

În offside sunt și azi, și nu are sens ca întregul partid să fie cu ei.

Nu discut acum cît de devotat e PNL statului de drept, deși anunț că am început lista neagră a celor care amenință CCR și Constituția, deci nu vor fi tratați nici ei altfel.

Nu urmăresc de aproape reformele din PSD, dar eliminarea avocaților unor corupți care făceau legi anticorupție este un beneficiu pentru toată lumea.

La fel, recrutările unor doctori sau personaje publice de calitate, dacă au curajul să se afișeze cu PSD, e evident oportună. 

Nu sunt pentru politizarea spitalelor și epidemiilor, dar felul în care liberalii au tratat doctorii și medicina merita sancționat. PSD a mărit salariul la personalul medical, o decizie istorică fără de care nu avea cine lupta cu epidemia. În Germania avem multe paturi în terapie intensivă, dar lipsesc asistentele care să lucreze acolo. Doctorii care merg în Parlament au ocazia să promoveze aceste reforme, și cu cît sunt mai manageri și mai activi cu atît sunt mai potriviți să mai scadă numărul de oameni buni la nimic din Parlament, ca useristul care cerșea în Norvegia și acum militează pentru ecumenism. 

Părerea mea e că alegerile trebuie amînate, și PSD să se consolideze ca noul PSD în acest răstimp. E cu totul legitim, avînd în vedere situația epidemiei, și armele neconstituționale cu care Iohannis a dus lupta contra PSD.

Cred că în ciuda valului de ură isterică revărsat contra PSD pe mediile sociale de o dreaptă care se comportă de parcă ar proveni din PRM, nu din CDR, există încă un strat consistent de public obiectiv care ar vota pentru PSD, eventual într-o alianță cu un partid de stînga ecologist foarte tînăr și afiliat Verzilor din Parlamentul European. Dacă nu e PSD-ul de mahala care s-a văzut pe ultima sută de metri la alegerile din București.

Eliminarea pesediștilor care au agenda să relegalizeze corupția e însă o treaptă indispensabilă, chiar dacă lupta pentru ca PSD să fie tratat la fel cu PNL de organele de anchetă e legitimă și trebuie să continue.

Chiar dacă personal nu pot promit să votez PSD nici data viitoare, e poate mai bine ca arbitrii să nu voteze deloc, dacă își fac corect treaba de arbitri se va găsi cine să voteze.”

PS Intr-o vreme, unii arbitri au fost jucători!

Marius Ghilezan: Nationala de fotbal sau despre complexul unei natiuni invinse

Articolul acesta a fost scris de Marius Ghilezan dupa infrangerile cu Islanda si Norvegia. Dupa meciul cu Austria, sentimentul de frustrare este si mai puternic. E adevarat, putem admira la jucatorii nostri – la fel ca la jucătorii marilor echipe – tatuaje sofisticate, tunsori moderne (cu potecute, codite, tuns la ceafă in V, cosulete pe crestet) dar si driblinguri si plimbatul mingiei pe zona de centru in noi versiuni ale jocului de „temporizare”.

E adevarat si că statul roman a castigat meciul cu finantatorii din fotbal, unii dintre ei fiind trimisi la puscărie. Acum, cluburile romanesti au devenit un fel de multinationale, cu jucători de stransură de prin toată lumea.

De fapt, meciurile de fotbal au ajuns să fie doar pretexte pentru smecherii păcănelelor care s-au mutat, pe motiv de pandemie, pe pariuri sportive on-line, impanzind cu reclame programele de televiziune. Alaturi de reclamele pentru bere care indeamna la o viată sportivă.

„Liga Campionilor rămâne un tărâm al zeilor. Supărarea suporterilor e justă. Brambureala de la lot e mare.  Permanentele schimbări de la națională au premeditat eșecul. Nu mai avem fotbaliști? Managmentul sportiv e la pământ? Nu sunt pricepuți selecționerii?

Aș fi ultimul care să-l acuz pe Mirel Rădoi. Nici nu am competența. Demult nu mai îmi dau cu părerea despre organizarea jocului sau despre procesul de selecție. A trecut timpul în care mă urcam pe garduri pentru idoli. Fotbalul din orașul meu, leagănul fotbalului românesc, e distrus de vechea administrație.

Când Leagănul fotbalului românesc s-a mutat la Clinceni

Când au ajuns reprezentative Chindia, Clinceniul, Voluntarii s-a deschis poarta infernului. Construcțiile pe picioare de lut nu dăinuie.

Fără o tradiție, fără spectatori, doar din ambițiile unor primari sau a unor oameni de afaceri efemeri, totul nu e decât o construcție de pământ și paie. Când bate un vânt cade coșmelia.

Maidanul nu e Capitoliu, cum copita nu e bocanc de fotbalist.

Fotbalul românesc e la cele mai joase cote istorice. La fel ca multe alte sporturi. Era o vreme când mâncam sportul pe pâine. Colindam arenele. Participam la colocvii și la ședințe tehnice. Acum nimic nu mai seamănă cu ce a fost.

De ce s-a ajuns la o așa depresie? De ce nu mai avem performanțe? Unde sunt campionii de altă dată?

Întrebările se pun firești. Pentru a găsi răspunsuri adevărate trebuie ca premizele să nu fie  false. Orice privire subiectivă nu găsește perspectiva corectă.

Hagi, singurul din Generaţia de Aur, care iese în public

Fanii români suferă în tăcere. Există voci stridente care acuză. Ba că e de vină președintele FRF, ba că nu-s buni antrenorii, pe care altă dată îi aplaudau cu frenezie.

Din Generația de Aur, doar Gheorghe Hagi a ieșit în bătaia puștii. A încercat să explice drama, dar fără să critice actorii. A rămas un optimist incorigibil. Sigur că un performer nu poate înțelege cum alții merg doar împiedicați.

A zis un lucru mare. Jucătorii ar trebuie să fie ultimii făcuți vinovați. Dar n-a prins esența.

Eșecul e un complex de factori. Demult ne-am pierdut ca neam dorința de a fi învingători.

Nu văd decât două motive ale lipsei de performanță.

Primul ar fi că ne-am pierdut încrederea în forțele proprii. Nu mai există energii pentru construcții. Supraviețuim unui infern al dărâmărilor. Nu numai în sport suntem la pământ.

Depresia e colectivă.              

Vocile lumii: „Am ieșit acum, știți că eu ies doar după momentele grele. Ne trebuie un plan bine pus la punct. O echipă națională trebuie să știe să facă rezultate, trebuie să știi să o faci, să știi să construiești acest succes. De azi pe mâine vine un rezultat, cum a fost acum două săptămâni și toți erați optimiști, mamă că ce facem… Acum eu am ieșit când e totul negativ, eu atunci intervin”, este părerea lui Gică Hagi, conform Digisport.ro.

 Suferim de o perpetuă stare de autodefăimare. Atât timp cât căutăm mereu moartea caprei vecinului nu avem cum să devenim învingători

De ce suntem atât de umili?

Un complex de factori psihologici ne-a dus la o stare de incapacitate de a ne ridica, de a asigura cadrul normal al performanțelor, de a ne bate de la egal la egal cu alții, dintr-a doua perspectivă.
Nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi re-explodat discursul urii la partida cu Ungaria. Poate e mai bine că  am rămas în faza asta.

Cu cât ești mai jos, cu atât ai o mai mare forță să te ridici.

Eu cred că nu lipsa unei baze naționale de selecție a jucătorilor de fotbal e principala vină a catastrofei fotbalistice, ci complexul unei națiuni de dinainte învinse. 
Atât timp cât ți-ai făcut din admirația străinilor o vocație națională și din slujit bogații Europei o profesie, nu ai cum să construiești un abstract al devenirii.

Fără resurse, decimați de invidii, arțăgoși, sectari și închinați la porți străine, peste toate așezându-se radios haloul urii, cum să mai ai forță să te ridici?

De aproape două decenii suferim de un complex al neadecvării în concernul european.

O serie de forțe nevăzute ne-au umilit, ne-au devertebrat, au sădit discordia, au stârnit războiul româno-român, au creat teme false de luptă și cum să mai găsești criteriile de performanță?

Națiunea e mai deposedată de stima de sine ca niciodată.

Străinii pe care recent i-am ales – cu atâta evlavie – nu au nevoie de slugi competente ci de slujbași umili și fără dorințe de mărire. Și de aici întreg disconfortul.

Demult se lucrează la înfrângerea din interior a neamului românesc.

Cu atât de mulți troieni prin administrații nici nu e de mirare că nu există un plan și o strategie de împlinire a performanțelor.

Ne uităm cu jind la Simona Halep pentru că nu avem alternative. La sporturi individuale ne mai descurcăm. Dar când ajungem la cele pe echipe, constatăm că nimic nu mai e ca altă dată.

Suferim de o perpetuă stare de autodefăimare. Atât timp cât căutăm mereu moartea caprei vecinului nu avem cum să devenim învingători.

E un timp al disoluției naționale, al pierderii identității de neam și al autodistrugerii cum nu s-a mai văzut în istoria recentă.

Noile generații, în loc să fie cele mai fericite după un lung șir lung de generații lovite, suferinde, dar cu putere de renaștere, trec printr-o depresie colectivă ne mai întâlnită. Atât timp cât visceralitatea e mai prezentă în spațiul public decât fericirea elogiului, optimismul e o piesă lipsă din angrenajul care turează climatul social.

Din afară părem o națiune împiedicată. Cum să nu pierdem orizontul și proiecția unui viitor de luptă? Cine sunt cei care să ne organizeze performanța, când alegem să ne conducă o țață, care-n țara ei nu ar fi fost în stare să organizeze nici măcar un corp de balet?  

Spiritul războinic ni s-a mutilat. Umilința de la Oslo, unde am pierdut cu 4-0, nu rămâne decât un moment de depresie pentru o viitoare ieșire din hău. E doar  rezultatul unei înfrângeri recurente, a unui plan de decimare a elitelor naționale, săvârșite cu o ură habotnică, sădită din exterior.

De ce să dăm vina pe Rădoi sau pe Mutu? De ce să-l acuzăm pe Răzvan Burleanu? De ce să căutăm țapi ispășitori în loc să ne privim din interior, la vinovățiile individuale și la diabolescul titru al autosuficienței, sădit în ADN?

Complexul națiunii învinse e copleșitor. Acțiunile perfide de distrugere a mândriei de a fi român toarnă plumb în picioarele jucătorilor. Și de aici întreaga nenorocire și nefericire.

Când ți-ai pierdut încrederea în tine, când îți renegi țințirimul și spui că ți-e rușine că ești român nu ești decât o frunză în pala vântului și de aici întreg complexul unei națiuni învinse, deposedate de resurse pentru renaștere.

Vor mai trece vreo treizeci de ani de rătăcire prin meandrele occidentului pentru a ne lămuri că singur ești nimeni în lume. ”