„Dar, Iohannis, protocol cu „ciuma rosie”, cand era la guvernare, ti-a plăcut să faci?”

Cred că ne-am dat cu totii seama că Iohannis, pentru a-si atinge scopurile meschine, legate de concentrarea puterii in mainile sale, este gata să sacrifice sanatatea si vietile romanilor, insistand pentru desfăsurarea alegerilor in 6 decembrie. Chiar dacă, in urma numărului tot mai mare de infectări, singurii care vor mai fi abilitati să intre in sectiile de vot vor fi doar reprezentantii STS!

Pentru a-si atinge aceste scopuri, Iohannis atacă permanent Partidul Social Democrat, incercand să anuleze, prin criticile sale, contributiile politice, economice, institutionale ale PSD la dezvoltarea Romaniei din ultimii 30 de ani.

Despre istoria guvernelor PSD se pot spune multe lucruri. Si rele dar multe bune. Nu vreau să mentionez eu rezultatele guvernului PSD minoritar Văcăroiu (intre altele, cine a finalizat lucrările la prima unitate de la Cernavodă?). Cunosc mai bine rezultatele guvernului PSD pe care l-am condus in perioada 2000-2004.  Cea mai mare rată de crestere din Europa (8,4%), scăderea inflatiei de la 43% la 9%, adoptarea Codului fiscal, scăderea deficitului bugetar la 1,2%, (re)infiintarea a 400 000 de IMM-uri, peste un milion de noi locuri de muncă, finantarea Unitătii nr. 2 de la Cernavodă, scăderea numărului de săraci de la 8 milioane la 4 milioane,  programe sociale numeroase, venitul minim pe economie, programul ANL, programul Cornul si laptele, cele 400 de săli de sport, primii 100 de km de autostradă după Revolutie, centrele de diagnostic medical, obtinerea statutului de economie functională de piată, eliminarea vizelor pentru călătorii in Europa, integrarea in NATO, finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană, etc.

Iohannis ar trebui să stie lucrurile astea deoarece conducea Federatia democrată a germanilor din România, cu care PSD a avut un Acord de colaborare (nerespectat la alegerile prezidentiale din 2004) iar FDGR a sprijinit, cu  parlamentarul său (!!!), proiectele legislative ale PSD. Acordul stabilea si relatia cu guvernul PSD iar rezultatul a fost că multe din proiectele Sibiului au fost sprijinite de guvern, inclusiv pregătirea logistică a proiectului „Sibiu – capitală culturală europeană”, proiect pe care l-am decis cu premierul Luxembourgului de atunci, J. Cl. Juncker.

Vă rog să-i remintiti, din cand in cand, lui Iohannis textul pe care l-a semnat in 2002 cu Partidul Social Democrat

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT//

FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA

PROTOCOL

PRIVIND COLABORAREA ÎNTRE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞI FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA

in perioada 2002-2004

Având în vedere rezultatele pozitive ale colaborării pe probleme punctuale între Partidul Social Democrat şi Forumul Democrat al Germanilor din România;

Ţinând seama de efectele benefice ale colaborării PSD-F.D.G.R. din anul 2001 şi până în prezent asupra realizării unor deziderate majore ale întregii societăţi româneşti;

Considerând că menţinerea stabilităţii politice din ţara noastră are o importanţă fundamentală pentru accelerarea procesului de integrare europeană şi euroatlantică;

Fiind conştienţi de necesitatea intensificării eforturilor pentru îndeplinirea criteriilor de aderare, atât din perspectiva primirii României în NATO, precum şi în scopul accelerării negocierilor cu Uniunea Europeană;

Având în vedere cerinţa urgentării reformei politice şi instituţionale, continuarea procesului de descentralizare, accelerarea privatizării şi dezvoltarea infrastructurii în toate zonele ţării;

Fiind conştienţi că în România există cadrul juridic, voinţa politică şi premise reale pentru finalizarea şi încheierea amplului proces de soluţionare a problemelor proprietăţii, înmânarea titlurilor de proprietate pentru fondul funciar şi forestier, retrocedarea, în natură sau prin despăgubiri, a imobilelor naţionalizate;

Luând în considerare voinţa comună a părţilor de asigurare a stabilităţii sociale prin măsuri eficiente de protecţie şi solidaritate socială;

Apreciind că prin colaborarea PSD-F.D.G.R. se obţine o îmbunătăţire a relaţiilor dintre majoritate şi minorităţile naţionale din România;

Pornind de la faptul că minorităţile reprezintă o avuţie culturală şi spirituală pentru întreaga ţară, considerând că din respectarea şi lărgirea drepturilor minorităţilor naţionale nu rezultă restrângerea drepturilor majorităţii româneşti, ci asigurarea egalităţii de şanse a tuturor cetăţenilor ţării;

Exprimându-şi voinţa ca prin colaborarea lor să contribuie la o convieţuire armonioasă a diferitelor etnii din ţara noastră, precum şi la izolarea politică a forţelor extremist-populiste;

Având în vedere că părţile semnatare îşi propun păstrarea, exprimarea şi

dezvoltarea identităţii etnice a tuturor minorităţilor naţionale din România, inclusiv a celei germane, în conformitate cu Constituţia României, Convenţia Europeană a drepturilor omului, Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, Carta europeană a autonomiei locale;

– Conştienţi de consecinţele pozitive ale colaborării dintre părţile semnatare pe plan internaţional, care a constituit un element important atât în eliminarea obligativităţii vizelor pentru cetăţenii români care călătoresc în spaţiul Schengen, cât şi pentru accelerarea procesului de integrare a României în NATO,

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞI FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA îşi manifestă voinţa de a continua şi dezvolta colaborarea lor în perioada 2002-2004, în vederea accelerării reformelor economice, stopării sărăciei, combaterii corupţiei şi a criminalităţii, respectării drepturilor omului, intensificării eforturilor pentru integrarea în structurile NATO şi Uniunea Europeană.

ÎN ACEST SCOPPARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞI FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA ÎNCHEIE PREZENTUL PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU PERIOADA 2002 – 2004:

I. CU PRIVIRE LA RELAŢIILE POLITICE DINTRE PSD-F.D.G.R.

1. PSD şi F.D.G.R. – formaţiuni politice responsabile faţă de destinele ţării – vor colabora permanent la nivelul conducerilor centrale, informându-se reciproc asupra problemelor prioritare.

2. PSD şi F.D.G.R. se angajează să susţină, în relaţiile lor internaţionale, interesele fundamentale ale României, politica externă a Guvernului de integrare europeană şi euroatlantică, asigurându-se o informare reciprocă prealabilă asupra problemelor deosebite.

3. Părţile semnatare convin ca reprezentanţii lor să aibă posibilitatea de a participa, în calitate de invitaţi, la reuniunile naţionale ale celor două formaţiuni politice.

4. PSD şi F.D.G.R. stabilesc să se realizeze o informare operativă în legătură cu analizele şi hotărârile adoptate de organele executive centrale ale celor două formaţiuni politice în probleme de interes comun.

5. Părţile semnatare vor realiza de comun acord schimburi de experienţă, dezbateri şi simpozioane pe diferite teme ale activităţii politice, economice şi sociale.

6. Cele două formaţiuni politice vor continua să acorde o atenţie prioritară tematicii privind protecţia minorităţilor naţionale, dezvoltarea instituţională şi legislativă a problematicii acestora.

– Se vor lărgi, în continuare, condiţiile pentru asigurarea dreptului cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale de a-şi păstra şi dezvolta identitatea etnică, astfel încât să se poată manifesta pe deplin în sfera culturii, religiei, educaţiei, învăţământului şi vieţii publice.

– Se va acorda o atenţie deosebită problemelor comunităţilor minoritare din localităţile unde ponderea lor este mică în raport cu populaţia majoritară.

– Se va acorda atenţie sumei alocate de Ministerul Informaţiilor Publice minorităţii germane pentru sprijinul activităţilor proprii. Această sumă trebuie să reflecte numărul membrilor comunităţii precum şi numărul organizaţiilor locale.

7. PSD şi F.D.G.R. vor acţiona pentru aplicarea corectă a Tratatului dintre România şi R.F. Germania privind cooperarea prietenească şi parteneriatul în Europa.

8. Părţile semnatare solicită birourilor de presă ale celor două formaţiuni politice să organizeze, atunci când este cazul, conferinţe de presă comune şi să difuzeze comunicate, stabilite de comun acord, pentru informarea corectă şi operativă a opiniei publice.

II. ÎN LEGĂTURĂ CU COLABORAREA LA NIVEL PARLAMENTAR INTRE PSD-F.D.G.R.

1. PSD şi F.D.G.R. cer deputaţilor si senatorilor reprezentând cele două formaţiuni politice să conlucreze activ şi permanent pentru adoptarea actelor normative din Programul legislativ, în scopul alinierii la reglementările Uniunii Europene.

2. Grupul parlamentar PSD din Camera Deputaţilor va desemna din conducerea sa un deputat care va avea consultari săptămânale sau ori de câte ori este nevoie cu deputatul reprezentând F.D.G.R., în vederea stabilirii priorităţilor şi punctelor de vedere coerente la proiectele de legi aflate în dezbaterea Parlamentului. Cei doi deputaţi vor realiza un

schimb de informaţii şi documente în legătură cu diverse proiecte de acte normative.

3. La nivelul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, deputaţii reprezentând cele două formaţiuni politice vor asigura conlucrarea strânsă şi eficientă în discutarea şi aprobarea operativă a proiectelor de acte normative.

4. PSD şi F.D.G.R. cer deputaţilor şi senatorilor reprezentând cele două formaţiuni politice să colaboreze susţinut, în cadrul grupurilor de prietenie precum şi în cazul unor intalniri bilaterale cu reprezentanti ai R.F. Germania şi Austriei, în vederea promovării intereselor ţării noastre în plan internaţional.

III. CU PRIVIRE LA SUSŢINEREA GUVERNULUI ÎN APLICAREA PROGRAMULUI SĂU DE GUVERNARE.

1. PSD şi F.D.G.R. se angajează să susţină Executivul în aplicarea Programului său de guvernare – adoptat de Parlamentul României, a Planului de acţiuni 2002, precum şi a strategiilor de dezvoltare economică şi socială la nivel naţional, regional şi local.

2. În domeniul accelerării reformei economice, PSD şi F.D.G.R. vor lua măsurile guvernamentale şi parlamentare necesare pentru asigurarea creşterii economice susţinute.

Se va analiza gradul de fiscalitate şi în baza programului de guvernare se vor căuta soluţiile de reducere a acestuia.

Se va accelera ritmul privatizării societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat din industrie şi agricultură.

Va fi demarat procesul de restructurare temeinică a sectorului energetic.

Se va acţiona pentru reducerea blocajului financiar existent în economie.

Se va analiza posibilitatea ca la elaborarea proiectului bugetului de stat pe anul 2003 un anumit procent din cota ce va fi aprobată de Parlament drept cheltuială deductibilă din impozitul pe profit, să poată fi orientat pentru sprijinirea unor instituţii sau activităţi culturale, de învăţământ, religioase, de binefacere, asociaţii sportive.

Vor fi sprijinite întreprinderile mici şi mijlocii prin asigurarea de resurse financiare pentru a accede la diferite programe, de exemplu prin fundaţiile F.D.G.R.

– Cele două formaţiuni vor susţine înfiinţarea Agenţiei Române pentru Investiţii.

– Vor fi sprijinite investiţiile acordându-se o atenţie deosebită investiţiilor străine, mai ales a celor care au la baza capital german sau austriac.

 • –  Vor fi sprijinite investiţiile în construcţiile de locuinţe.
 • –  Va fi amendată legislaţia în domeniul contractelor comerciale în scopul întăririi responsabilităţii părţilor contractante.- Se va finaliza proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (decembrie 2002).3. Părţile semnatare vor acţiona pentru finalizarea procesului de retrocedare a proprietăţilor.– Pe baza unui program naţional, se va acţiona pentru încheierea, în linii generale, a înmânării titlurilor de proprietate pentru fondul funciar şi fondul forestier până la 31 decembrie 2002. Membrii comunităţii germane vor fi trataţi nediscriminatoriu. Pământul va fi retrocedat în natură; doar unde acest lucru nu este posibil se va recurge la despăgubire.- Se va adopta Legea privind acordarea de despăgubiri pentru imobilele solicitate şi care nu pot fi restituite în natură conform prevederilor Legii nr.10/2001 (octombrie 2002) ţinând seama si de punctul de vedere al F.D.G.R. exprimat in cadrul unor consultări prealabile.4. În domeniul descentralizării administraţiei publice, Partidul Social Democrat şi Forumul Democrat al Germanilor din România vor acţiona pentru continuarea măsurilor de descentralizare după cum urmează:- Se vor acorda resurse financiare suficiente autorităţilor locale pentru a putea asigura calitatea serviciilor şi funcţionarea instituţiilor care au trecut în subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale.- Se va continua susţinerea echitabilă din bugetul de stat a unităţilor administrativ-teritoriale locuite de minorităţile naţionale. În acest sens ministerele de resort vor sprijini proiectele de infrastructură şi alte proiecte pentru aceste zone.

· Se va continua majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit destinate finanţării consiliilor locale.

· Se va mări, în continuare, procentajul sumelor rămase la nivelul autorităţilor publice locale din impozitul de venit şi din alte surse, prin legea anuală a bugetului de stat.

Se va finaliza aplicarea prevederilor Legii nr.213/1998

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu referire la patrimoniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale (30 iunie 2002).

Se va monitoriza modul de aplicare a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a normelor metodologice.

Se vor lua măsuri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor art.38 lit. „u” din Legea nr.215/2001 privind acţiunea de atribuire sau de schimbare de denumiri de străzi, pieţe şi obiective de interes public local.

Se va abroga Decretul-Lege nr.100/1990.

Se vor stabili competenţe pentru autorităţile publice locale în atribuirea sau schimbarea denumirii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

F.D.G.R. va continua sa intermedieze programe de parteneriate locale si regionale intre localităţi din România, Germania şi Austria.

5. PSD şi F.D.G.R. vor acorda o atenţie specială protecţiei sociale.

Se va acţiona consecvent pentru aplicarea prevederilor Legii privind venitul minim garantat.

Se va asigura implementarea corectă a Legii nr.189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice.

Se va asigura indexarea diferenţiată a pensiilor, acordându-se prioritate pensiilor mici.

Se va continua procesul de recorelare a pensiilor pentru diminuarea dezechilibrelor acumulate din anii anteriori.

Se va stabili şi plata pensiei într-un termen cât mai scurt de la data depunerii cererilor de pensionare.

Se va asigura susţinerea din punct de vedere instituţional si financiar a căminelor-spital realizate şi întreţinute cu sprijin german şi austriac (ex Adam Müller Guttenbrunn Timisoara; Dr Carl Wolff Sibiu etc.)

Se va crea un sistem mai avantajos de creditare pentru tinerii absolvenţi în vederea obţinerii unei locuinţe.

În domeniul sănătăţii, PSD şi F.D.G.R. vor acţiona pentru aplicarea strategiilor şi programelor naţionale de îmbunătăţire efectivă a stării de sănătate a populaţiei:

– F.D.G.R. va continua sa susţină reforma sistemului sanitar din România prin continuarea campaniei de strângere de fonduri din spaţiul german si intermedierea unor programe de schimb de experienţă pe diferite planuri;

În domeniul învăţământului, PSD şi F.D.G.R. stabilesc următoarele:

Susţinerea şi dezvoltarea cadrului instituţional al învăţământului, pe specialităţi şi niveluri de instruire – primar, gimnazial, liceal şi universitar.

Continuarea procesului de descentralizare şi de dezvoltare a autonomiei instituţionale.

Corelarea obiectivelor generale ale învăţământului cu cerinţele reale ale pieţei forţei de muncă.

În învăţământul superior:

– Se va încuraja înfiinţarea de noi linii de studii in limba germană la Universităţile de stat din România, cu respectarea prevederilor Legii învăţământului;

F.D.G.R. se angajează sa:

– intermedieze colaborări intre universităţi romane si germane respectiv austriece,

– să susţină creşterea numărului de burse acordate studenţilor români în Germania si Austria,

– să susţină schimburi de experienţă si programe de formare continua pentru cadre didactice universitare in Germania si Austria.

În învăţământul preuniversitar:

· În cadrul învăţământului de stat, conform art.121 din Legea învăţământului şi în spiritul recomandărilor specifice ale Consiliului Europei se va asigura studierea limbii germane, în funcţie de solicitările concrete şi reale.

· La reorganizarea reţelei şcolare se va lua în considerare şi părerea specialiştilor care reprezintă interesele minorităţilor naţionale. Nu se va reduce numărul claselor, secţiilor şi unităţilor cu limbă de predare germană şi se vor căuta modalităţi de

extindere în continuare a unităţilor cu limbă de predare germană.

· Se va asigura prezenţa specialiştilor din rândul minorităţilor naţionale la procesul de elaborare a reglementărilor privind reforma învăţământului.

· Se va acorda sprijinul financiar necesar, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării precum si a Ministerului Informaţiilor Publice, privind elaborarea şi editarea manualelor şcolare din învăţământul în limbile minorităţilor naţionale.

– F.D.G.R. se angajează să:

– intermedieze colaborări intre unităţi de învăţământ române si germane respectiv austriece,

– să susţină creşterea numărului de burse acordate elevilor romani in Germania si Austria, sa intermedieze colaborări intre şcoli romane si germane, respectiv austriece,

– să susţină schimburi de experienţă si programe de formare continuă pentru cadre didactice preuniversitare din învăţământul cu limbă de predare maternă germană în Germania şi Austria;

– să acţioneze pentru continuarea programelor de sprijinire a învăţământului în limba maternă – germană – de către guvernele Germaniei şi Austriei prin detaşarea de cadre didactice în România;

F.D.G.R. va continua sprijinirea dotării unităţilor de învăţământ cu predare in limba germană din fonduri alocate de către statul german, respectiv austriac, sau persoane juridice si fizice din cele doua state.

PSD va sprijini integrarea completă a Centrului de perfectionare a cadrelor didactice de la Medias ca o structura a MEC, cu toate drepturile si obligatiile care decurg din aceasta.

8. În domeniul mass-media, PSD şi F.D.G.R. convin următoarele:
– PSD va susţine demersurile F.D.G.R. in sensul păstrării sau eventual

extinderii emisiunilor radio-TV in limba germană;

– Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va analiza şi soluţiona dezvoltarea reţelelor de antenă în perspectiva interconectării programelor de radio şi televiziune în limba germană, astfel încât să se realizeze o coerenţă sporită a acestora la nivel local şi regional.

– Se va asigura dezvoltarea şi extinderea reţelei terestre de emisie a TVR 2 pentru a putea fi recepţionată în toate judeţele ţării.

– PSD va sprijinii F.D.G.R. in susţinerea unicului cotidian de limbă germană din România – Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien.

9. PSD şi F.D.G.R. vor colabora şi în alte domenii importante, astfel:

 • –  Se vor lua măsuri pentru sprijinirea cultelor religioase în ceea ce priveşte conservarea, în condiţii optime, a lăcaşelor de cult, acordarea de asistenţă financiară şi urgentarea retrocedării unor clădiri care au aparţinut cultelor religioase. Imobilele incluse în ordonanţe de urgenţă, vor fi puse în posesie.
 • –  Se va asigura înfiinţarea cât mai urgentă a structurilor instituţionale privind aplicarea Legii pentru înlăturarea oricăror forme de discriminare, cu participarea în structurile acestora a unor reprezentanţi ai minorităţii germane.
 • –  Se va înfiinţa Institutul pentru studierea problemelor minorităţilor naţionale; în cadrul acestui institut se vor coopta si un număr de specialişti la propunerea F.D.G.R. (31 iulie 2002).
 • –  Se va ratifica într-o formă adecvată „Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare” (31 decembrie 2002).
 • –  Se va asigura finanţarea echitabilă a editurilor şi publicaţiilor în limbile minorităţilor naţionale, precum şi a evenimentelor culturale.
 • –  Se va asigura prezenţa cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în funcţiile decizionale ale structurilor instituţionale atât la nivel naţional cât şi la nivel local, acolo unde comunitatea germanăare o pondere semnificativă.
 • –  Se va înfiinţa un institut de etnografie care are drept scop cercetarea istoriei, obiceiurilor şi celorlalte aspecte legate de minoritatea germană din România.
 • –  Se va analiza punerea la dispoziţie F.D.G.R. a unor sedii în regim de închiriere cu posibilitate de cumpărare ulterioară (de ex. la Galaţi, Piatra-Neamţ, Craiova).
 • –  Se va clarifica statutul unor muzee de importanţă pentru minoritatea germană (de. ex. Petreşti, jud. Satu Mare) şi se vor continua investiţiile începute în acelaşi domeniu (de. ex. muzeul Carei, jud. Satu Mare)
 • –  în cazul Sibiului, primarul va fi sprijinit în toate demersurile pe care le iniţiază în interesul municipiului Sibiu. Acest punct va fi detaliat cu organizaţia PSD locală.

IV. ÎN LEGĂTURĂ CU CONLUCRAREA PSD – F.D.G.R. LA NIVEL JUDEŢEAN.

1. Pe baza şi în spiritul colaborării pozitive dintre PSD şi F.D.G.R. la nivel naţional, filialele judeţene ale celor două formaţiuni (acolo unde este cazul) vor încheia, în termen de 30 de zile, protocoale proprii privind conlucrarea pe perioada 2002 – 2003 la nivel judeţean şi local.

– Aceste protocoale la nivel judeţean se vor încheia numai cu acordul prealabil al Comisiei de Evaluare a Protocolului la nivel naţional.

2. PSD şi F.D.G.R. cer tuturor filialelor judeţene să realizeze o bună conlucrare în plan teritorial, iar consilierii locali şi judeţeni să adopte hotărâri în conformitate cu legile ţării şi în interesul contribuabilor din localităţile respective.

3. PSD şi F.D.G.R. cer autorităţilor locale să adopte măsuri pentru:
– Stabilirea unor priorităţi de restaurare a monumentelor istorice care

reprezintă valori importante ale culturii germane din România.

4. Conducerile filialelor PSD şi F.D.G.R. din judeţe au obligaţia de a se întâlni trimestrial sau dupa caz la cererea uneia dintre parti, împreună cu conducerile administrative şi parlamentarii din judeţele respective pentru a analiza şi stabili priorităţile judeţelor.

5. Părţile semnatare vor solicita filialelor lor judeţene să se implice serios pentru determinarea consiliilor locale şi primarilor să-şi facă datoria potrivit mandatului încredinţat, să asigure apropierea administraţiei faţă de cetăţean, să crească calitatea şi operativitatea serviciilor publice faţă de contribuabili.

V. CU PRIVIRE LA EVALUAREA REALIZĂRII PREVEDERILOR PROTOCOLULUI PE PERIOADA 2002 – 2003.

1. PSD şi F.D.G.R. hotărăsc să înfiinţeze Comisia de Evaluare a protocolului alcătuită din câte 5 reprezentanţi ai fiecărei părţi a celor două formaţiuni politice.

– Comisia de Evaluare a Protocolului, condusă de 2 copreşedinţi, se va întruni trimestrial şi va dezbate problemele legate de îndeplinirea obiectivelor incluse în prezentul Protocol.

– Cu ocazia analizei colaborării la nivel local, vor fi invitaţi şi reprezentanţii organizaţiilor teritoriale respective.

2. Comisia de Evaluare va informa lunar conducerile executive ale PSD şi F.D.G.R. în legătură cu stadiul şi modul de soluţionare a obiectivelor cuprinse în Protocol.

3. La nivelul judeţelor care încheie protocoale între filialele PSD şi F.D.G.R. se vor constitui comisii de evaluare la nivel judeţean.

4. F.D.G.R. va sprijini, în continuare, toate demersurile parlamentare şi guvernamentale care accelerează integrarea României în Uniunea Europeană şi în NATO.

5. P.S.D. se angajează să consulte de fiecare dată, în prealabil, Forumul Democrat al Germanilor din România în problemele majore de politică internă şi externă a României.

6. Părţile semnatare vor analiza, semestrial, la nivelul conducerilor celor două formaţiuni politice, obiectivele cuprinse în Protocol – pe baza informărilor prezentate de către Comisia de Evaluare, stabilind măsurile care se impun.

Încheiat la Bucureşti , în data de 13 iunie 2002.

44 de gânduri despre “„Dar, Iohannis, protocol cu „ciuma rosie”, cand era la guvernare, ti-a plăcut să faci?”

 1. Virusul dictator

  Actuala epidemie de Covid-19 este una dintre manifestările de criză sanitară care au bântuit omenirea de la începuturile sale şi care – în condiţiile prăbuşirii graniţelor datorită mondializării – va continua să se manifeste şi chiar se va intensifica ca o reacţie a naturii în faţa creşterii explozive şi necontrolate a populaţiei globului şi a prelungirii duratei de viaţă în urma progreselor realizate de medicină. Şi cum întotdeauna patologiile contagioase afectează cu precădere categoriile de populaţie cu sănătate fragilă, şi în cazul epidemiei de Covid-19 vârsta celor decedaţi se înscrie în cea mai mare parte în jurul speranţei de viaţă din respectivele societăţi.

  Cu toate acestea, deşi nu stă în puterea nimănui – şi cu atât mai puţin a politicienilor – să împingă la nesfârşit durata de viaţă a populaţiei, autorităţile iau în mod iresponsabil măsuri restrictive de izolare ce distrug viaţa socială şi economică (cu excepţia câtorva beneficiari : lobby-ul farmaceutic, Apple, Amazon & Co), ca să nu mai vorbim de restrângerea dramatică a drepturilor cetăţenilor şi prin aceasta a democraţiei.

  State ce se definesc drept democraţii de tip occidental au clonat practic metodele aplicate în China, o ţară cu o suprapopulaţie uriaşă unde întotdeauna vor exista asemenea pericole sanitare. După exemplul Chinei – în care, încă din Antichitate, drepturile individuale sunt subordonate celor colective, stabilite de către o putere discreţionară – se iau măsuri represive ce sugerează o stare de război, un război bacteriologic. Doar că agentul patogen nu a fost creat de un duşman şi nici nu este atât de nociv pe cât îl prezintă mass-media şi politicienii. Se pun în circulaţie cifre catastrofice, când gradul de îmbolnăvire este în realitate sub 3% din cei afectaţi, iar rata de mortalitate puţin peste 2%, şi aproape toate fatalităţile implică factori de comorbiditate : diabet, boli cardiovasculare, renale, obezitate, afecţiuni ale sistemului imunitar, cancer în fază terminală, etc. Se fac testări – cu o marjă enormă de eroare (30% !) – ale existenţei virusului (care de altminteri nu poate fi diferenţiat de cel al gripei sezoniere) asupra unor largi categorii de populaţie ce nu prezintă nici un simptom şi care până acum, în cazul epidemiilor de gripă anterioare, nu erau înregistrate, ceea ce explică în mare măsură diferenţele faţă de gripa sezonieră în numărul celor „infectaţi” ( „infectat”, evident, nu înseamnă şi bolnav).

  Pentru a impune şi menţine starea de suspendare a tuturor drepturilor democratice, drept justificare se exagerează pericolul reprezentat de virus, cifrele referitoare la fatalităţi sunt umflate cu orice preţ, concomitent cu interzicerea autopsiilor pentru a stabili cauza principală a decesului, totul cu sprijinul – masiv subvenţionat – al mass-mediei ce deţine o putere uriaşă, deoarece a ajuns în epoca contemporană să pătrundă în viaţa fiecărui om. Dictatura mass-mediei impune dictatura fricii, o frică care se propagă cu atât mai uşor în societatea noastră zisă „de consum”, cu cât preocupările principale sunt legate de consumism, de bunăstare materială şi trai înlesnit. Când cel mai mic pericol – cum ar fi o epidemie de viroză respiratorie – ameninţă acest echilibru fragil, se intră într-o panică exagerată, exploatată electoralistic de clasele politice pentru a mima în faţa alegătorilor preocuparea lor pentru sănătatea şi viaţa oamenilor. În capitalism, nu primează niciodată grija faţă de interesele generale, ci doar faţă de cele particulare, şi în acest moment se blochează toate manifestările democratice care le impuneau politicienilor un oarecare control asupra activităţilor lor.

  Pe lângă absurdul unui asemnea şantaj cu frica (absurd, deoarece în mod manifest măsurile adoptate nu au nici un efect asupra răspândirii epidemiei), ideea de a ţine populaţia «sub clopot», la distanţă de orice agent patogen, duce inevitabil la slăbirea capacităţii de rezistenţă a organismului uman. Aşa cum arată Teoria Evoluţionistă a lui Charles Darwin – recunoscută unanim de comunitatea ştiinţifică internaţională – o specie supravieţuieşte doar atât timp cât reuşeşte să se adapteze mediului înconjurător. Iar viruşii fac parte din Natură !

  Apreciat de 2 persoane

  • Excelent expozeu, relativ puțin de comentat.
   Aș accentua că autoritățile supuse Globalismului din spațiul euroatlantic profită de o criză naturală artificializată la extrem oentru a-și adânci dominația dictatorială asupra maselor zombificate de cetățeni.
   Totodată, este un prilej de întărire a puterii politico-financiare a corporațiilor farmaceutice, mari producătoare de iluzii bune de frecat/frecționat picioare de lemn și organisme cu capacitatea imunologică intenționat diminuată – prin măsuri contra naturii impuse de un leadership occidental criminal, dar și de un mod de viață nesănătos, bazat pe industrie alimentară și în izolare online.
   Matrixul nu e departe, diferența constând în faptul că o elită de privilegiați umanoizi ne vor controla și nu mașinile, a căror ,,inteligență” este cu bună știință și rea intenție supraestimată. Acestea din urmă vor rămâne întotdeauna niște unelte programabile prin linii fe cod să execute IMPERSONAL rutinele (voința n.r.) celor puternici lipsiți de scrupule. Doar Dumnezeu poate crea conștiințe și liber arbitru, doar Dumnezeu oferă creației sale libertatea de a alege între bine si rău.
   Din păcate, omul a ales prost și va suferi pentru asta…

   Apreciază

 2. Atunci când națiunea nu-si cunoaște, uită ori neaga propria istorie, risca să repete toate greșelile trecutului. Contextul actual extern, dar și cel intern, face cât mai posibilă apropierea de autocrație. Din păcate Johannis pregătește, de la începutul primului său mandatat de Președinte al României, terenul pentru atingerea acestui deziderat ( singurele sale acțiuni reale de ordin intern și extern fiind desființarea PSD. A înțeles însă că nu este posibil așa ceva, dar continuă totuși în a fixa în mentalul colectiv intern și extern toxicitatea acestui partid politic. Și o va face până la sfârșitul celui de al doilea său mandat de Președinte. Dacă cetățenii români ( și printr-o atitudine abilă, activă a PSD), nu vor sancționa, măcar în parte, acțiunile lui Johannis, atunci viitorul Președinte, oricare va fi acela, va fi mai mult decât tentat în a-și întări poziția în raport cu ceilalți actori statali. Astfel nu vom fi departe de o nouă dictatură. Și asta în numele libertății, securității, stabilității și bunăstării colective și vor mai trece vreo 70 de ani până când poporul român să aducă o nouă jertfă democrației.

  Apreciat de 1 persoană

 3. Mă întreb, care a fost contribuția lui Iohannis la conceperea protocolului? Cred că domnia sa doar l-a semnat, pentru că ,,dădea bine”. Avea nevoie de el, pentru a fi sprijinit. Am văzut că protocolul avea și un articol referitor la protecție socială, pensii dar pentru că acesta a fost valabil pentru perioada 2oo2-2oo4, acum, sunt alte vremuri iar PSD este m…e, este ciuma roșie, este toxic și toți votanții acestui partid sunt la fel de toxici, de aceea ca orice toxină, trebuie eliminați.
  Cu regret, trebuie să zic, că acest partid își merită soarta, pentru că:
  – întotdeauna a stat în poziție de ghiocel, la atacurile celorlalți;
  – nu și-a apărat liderii, ci din contră, s-a ,,lepădat” de dânșii; mai mult, pe unii, în timpul guvernării lor, i-a băgat la închisoare, pentru că justiția este corectă;
  – s-a reformat, la cererea opoziției, presei, prin așa-zisa ,, reformare”, recunoscând că este un partid toxic.
  – reformările partidului au fost făcute cu persoane mult mai slab pregătite politic și profesional ca cei pe care i-a înlocuit;
  – ce partid este acela, care nu mai are nevoie de parlamentari, de cei care au fost miniștri ce au făcut treabă ( Ecaterina Andronescu, Carmen Dan și nu în ultimul rând ,Viorica Dăncilă, nominalizată printre cele 15 femei puternice din lume, care, cu echipa ei, a avut creștere economică și a dus cu succes președinția rotativă a României la CE la U.E.), care nu ține cont de parlamentarii activi ca Pleșoianu sau Nicolae?
  – poate acest partid să se ,,reformeze”, cu gânditorul de la Cluj sau cu Grindeanu, care s-a închis la Palatul Victoria, alături, de Victoraș, cu Stănescu sau cu liderul lor dezbălăzat, Ciolacu, care nu poate duce o frază până la capăt, lăsând-o suspendată într-o prepoziție: la, pe, ca,,,, care nu poate concepe că mai sunt membrii PSD morali, care nu se dezic, de foștii lideri?
  – crede Ciolacu, că va avea mai multe voturi în Vrancea, dacă-l izolează pe Făt-Frumos de Vrancea, dându-i satisfacție lui Grindă? Crede că va avea mai multe voturi, înlăturându-l, la Bacău, pe Șova, punând în locul lui o doctoriță ( care nu este nici pe de parte la nivelul profesorilor Rafila sau Streinu), pe care a făcut-o membră PSD, după ce a fost trecută pe lista de senatori, la poziția 1?
  – crede Ciolacu, că Parlamentul poate funcționa fără juriști de marcă, economiști , ingineri, profesori, fără experiență profesională?
  În concluzie: mă întreb: pe cine slujește Ciolacu?

  Apreciat de 2 persoane

 4. Are intelepciunea romanilor o vorba si pentru asta: cine nu’l lasi sa moara, nu te lasa sa traiesti…
  Nu inteleg de ce serviciile tarii si de aiurea aleg mai ales rinoceri/sau poate inteleg, ceea ce face treaba si mai mizerabila. Oare cand sa va mai face bine Romania?

  Apreciat de 1 persoană

  • Domnule Prim Ministru,

   Mă contrariază un paragraf din respectivul Protocol, care acordă FDGR o autoritate de reprezentare pentru puteri străine.
   „7. PSD şi F.D.G.R. vor acţiona pentru aplicarea corectă a Tratatului dintre România şi R.F. Germania privind cooperarea prietenească şi parteneriatul în Europa.”

   În ce calitate poate un ONG să aibă puteri executive („vor acționa”) în politica externă a României?

   Legat de relațiile parlamentare, se specifică, printre altele, o cerere cu caracter imperativ adresată Parlamentului pentru relații punctuale speciale cu RFG și Austria:
   „4. PSD şi F.D.G.R. cer deputaţilor şi senatorilor reprezentând cele două formaţiuni politice să colaboreze susţinut, în cadrul grupurilor de prietenie precum şi în cazul unor intalniri bilaterale cu reprezentanti ai R.F. Germania şi Austriei, în vederea promovării intereselor ţării noastre în plan internaţional.”

   Indiferent de motivațiile acelui moment, se poate observa că FDGR și-a propus încă de la început, susținerea intereselor Germaniei (RFG) și Austriei în relațiile cu România.
   Și această poziție este astăzi confirmată. Dacă ne gândim doar la exportul de români, ca mână de lucru ieftină în plină pandemie, la cererea Germaniei și Austriei.

   Dacă în Statutul CMR (https://mipopescu.wordpress.com/statut-cmr/) introduceam, printre obiectivele organizației, o asemenea prevedere, atunci CMR trebuia să se înregistreze, conform legislației americane, ca „agent străin”.

   Este oare FDGR „agent străin”, sau în legislația României nu există o asemenea prevedere?

   Această lacună legislativă face posibilă actuala situație în care șeful unei „agenții străine” de facto, poate deveni președintele României.

   Implicația este mai gravă, deoarece șeful unei „agenții străine” conduce țara ca un guvernator în numele unei țări străine.

   Nu știu cum sunt concepute alte Protocoale cu alte organizații ale minorităților, cum ar fi UDMR, dar nu ar fi exclus ca să existe o multitudine de astfel de „agenții străine” care să acționeze în detrimentul României.

   De aceea, poate nu ar fi lipsită de logică introducerea acestui termen, cu implicațiile de rigoare, în legislația țării.

   Apreciat de 1 persoană

   • Nu era un reproș. Era o constatare și o sugestie de îmbunătățire, având în vedere experiențele celor 20 de ani atât în viața societății românești, cât și a exemplelor (pozitive) din alte țări.

    Cred că sunt destui parlamentari și oameni politici cu influență care accesează blogul dumneavoastră și care pot examina unele propuneri ce vin și din partea „vulgului”.

    Apreciază

 5. Cui nu-i place sa traiasca intr-un Stat de Drept ?
  Adica intr-un Stat in care Stere si Mandache si Mitrache se tem intr-atata sa-si asume cea mai mica raspundere , incat nu fac nimic ?
  Calea ferata istorica Bucuresti – Giurgiu , cu un ocol de doua ore de ieri de alaltaieri , adica de 15 ani , din cauza unui pod prabusit la Gradistea , nu dispune pe hartie de 150 milioane de euro nerambursabili de la Bruxelles pentru construirea a trei poduri noi in locul celui stricat ?
  Si o multinationala austriaca , Porr , serioasa si eficace , nu e singurul constructor dispus sa preia lucrarea , din aprilie 2020 ?
  Numai ca Sterica , Mitrache si Matache din birourile CFR Infrastructura cer Porr ” clarificari ” si ” certificate ” de sase luni pentru a le da santierul .
  Termenul prelungit era 24 octombrie .
  Ce credeti ca si-au asumat raspunderea dambovitenii care repezi sunt la rastit in fata subordonatilor ?
  Nuuuu , cum .
  Prelungire , Porr nu a furnizat toata ” documentatia ceruta ” .
  Linia Giurgiu – Bucuresti care , modernizata , ar decongestiona Capitala , permite stabilirea in Giurgiu unei populatii cu serviciu la Bucuresti , contribui la dezvoltarea judetului Giurgiu , poate astepta .
  O alta frumoasa isprava a colegilor de la Transporturi – CNAIR a crailor de pe Dambovita de mai sus : autostrada de centura Sud , 51 de km , contracte semnate in … aprilie 2019 , finantare europeana asigurata .
  Pentru moment , autorizatie de constructie eliberata pe … 1700 de metri in tot anul 2020 !
  Cum , doar n-o sa faca o boacana Costache , Tudorache si Popeasca , dand autorizatii de construire ?
  Ce , vreti sa-i faceti sa greseasca ?
  Asa , nu e Bolojan cine vrea – primarul Oradiei , care a reusit fara sa aiba nevoie de ajutorul dambovitean sa construiasca centura Oradea , pasaje subterane in Oradea , parcuri industriale in care sunt firme adevarate , toate utilizand fonduri europene nerambursabile si nu dolarii imprumutati de prietenii domnului Zuckermann . Si tot Bolojan se implica SINGUR , fara sa ia in seama institutiile bucurestene , in proiectul autostrazii Oradea – Arad ( impreuna cu CJ Bihor si CJ Arad ) , proba de netagaduit a valorii si importantei functionarilor damboviteni …

  Apreciază

  • CFR Infrastructura trambiteaza peste tot ca evaluarea Porr s-a prelungit pentru ca Porr nu a furnizat ” cazierul judiciar ” .
   Marea intreprindere Porr , care construieste in Romania autostrada Sibiu – Boita , nu a adus ” cazierul judiciar ” lui CFR Infrastructura !
   Porr si spargatorii de bancomate din Galati , ” cazierul judiciar ” ?!
   Si CFR nu putea gasi alta maniera de a-l cere , decat batand toba la prelungirea prelungirii evaluarii ?

   Apreciază

 6. Greu de înţeles cum a reuşit unul ca Werner, chiar cei din conducerea FDGerman ( cu unii mă cunoşteam personal) aveau o impresie mai mult decât proastă despre el ( îi spuneau Augustin Prostul ! ) şi ţin minte ce se mai mirau când a candidat pentru preşedinţia României, decisă obţină asemenea favoruri !
  Cred că în afară de el, nici un neamţ n-a crezut că se pot întâmpla asemenea minuni. Aa, binenţeles şi păpuşarii din culise !

  Apreciază

  • Și eu cunoșteam un german din Germania , care din păcate nu mai este printre noi, care îmi spunea că germanii nu au deloc o părere bună despre el. Ce-i drept, i-am spus, că are Angelica: asta contează. Problema este că acel german, nu o votase niciodată pe Angelica.

   Apreciază

 7. TEATRU LIRIC PENELIST

  MOTTO: „Am rămas destul de decident” (excelența sa, președintele României, Klaus Werner Iohannis, conferință de presă la Palatul Cotroceni, 21 octombrie 2020)
  ……………………………………………………………………..
  Realitatea este că ne cam așteptam de la Klaus să rămână „destul de decident”. Căci el este și destul de inflexibil și destul de implacabil și destul de ireversibil și destul de iremediabil și destul de inevitabil…

  Întrebat, la ultima conferința de presă, din 21 octombrie 2020, dacă în continuare opțiunea sa pentru viitorul premier, rezultat din alegerile care încă nu s-au petrecut, va fi tot Ludovic Orban, „destul de decidentul” a zis că DA.

  Și nici nu ne așteptam la un altfel de răspuns… căci TEATRUL LIRIC PENELIST e acum în plină desfășurare: de la neuitata UVERTURĂ „Ciiineee eeesteee geneeeraaalul?”, atacată în forță de Ludovic, au urmat ACTELE guvernamentale cu moț, adică desfășurări de mare talent, cu TABLOURILE lor atât de grăitoare (portretele lui Raluca Turcan, Monica Anisie, Ion Ștefan, Bogdan Gheorghiu, Vasilică Cîțu, Violeta Alexandru, Costel Alexe etc.), fiecare cu NUMĂRUL și cu ARIA lui, soprane și soprani, tenori și tenoare, bași și … și… mă rog… din care a rezultat aproape firesc DUETUL dintre Klaus și Ludovic Întâiul, cel care tinde să devină Ludovic Permanentul, având în spate CORUL pupincuriștilor din partid, presă și societate civilă, acel cor mereu apt de MIMICĂ, RECITATIVE și PAȘI!

  Cea mai iubită arie din spectacolul de neuitat a fost interpretată de sopranul Ludovic, în 26 iulie 2020, pe următorul LIBRET: „România are cea mai performantăăă/ (interpretare: mezzo piano, n.n.) conducere din ultimii 30 de aniiii…” (interpretare: subito, n.n.)… „Suntem primul guveeeern de după 1990/ format din profesioniști, incoruptibiiiili,/ cu viziuuuune și cu soluții fezabileeee!”( interpretare: fortissimo, n.n.)… „Vom lărgi atribuțiiiiile Președinteeeelui” (interpretare: pitzzicato, n.n.) …„Apreciez activitatea guvernului că fiind excelentăăăă/ dovada este că depășiiiiim 40% în sondaje (interpretare: forte, n.n.)/ cu 10% mai mult decât aaaanul treeeeecut (interpretare: diminuendo, n.n.)”

  Nu se știe de ce, dar numeroși spectatori dintre cei aflați în sală, pentru a se bucura plenar de grandioasa operă de la „SCALA” PALATULUI, au început, chiar după începutul primului act, a deborda îmbelșugatele mese de seară… și mai debordează și-acum…
  ……………………………………………………………………………..
  P.S. „Elemente componente ale operei, operetei şi baletului: UVERTURA- piesă orchestrală ce se cântă înaintea unei reprezentaţii de teatru muzical; ACTELE- etapele principale în desfăşurarea acţiunii; TABLOUL: moment al unui act, însoţit, de cele mai multe ori, de schimbarea decorului; NUMĂRUL: secţiune sau parte muzicală, coregrafică dintr-un spectacol de scenă (ARIE, RECITATIV, DUET, COR, MIMICĂ, PAȘI).” (conform GIMNAZIU.info)

  Apreciază

 8. Inainte de „meciul” Trump-Biden, cine credeti ca s-a produs pe sticla? Dl Putin, la asa numitul „Valdai Discussion Group” , un fel de „think-tank” rusesc (mai mult „tank” decit „think”) cu un singur guest star. Ati ghicit… dl Putin. Dl. Presedinte este insa un performer veritabil: a vorbit de unul singur vreo 40 minute, dupa care a mai stat o ora sa raspunda la intrebari, evident, pre-fabricate, tunse si periate. Dinsul este si Presedinte, si Purtatorul Sau de Cuvint. Si Ministru de Externe si Purtatorul lui de Cuvint. Si Ministru Apararii si etc.

  Cum sa lipseasca cu intrebari „prietenii chinezi”? Unul l-a intrebat, asa, in vint, daca nu ar visa dl Putin la o „alianta militara cu China”. Desigur, intrebarea era pentru urechile americane. Pentru ca „povestile de la Valdai” sunt despre ce si cum face dl Putin – in rolul lui Atlas – sa ridice si sa tina Rusia pe umerii sai la nivelul umerilor lui Trump, sau cel putin, asa sa se vada din anumite unghiuri. Unghiuriurile insa vin cu junghiurile, dureri de spate pe care dl. Putin le are din multiple cauze externe. Cu o anumita doza de diplomatie, si cu o doza si mai mare de aparenta siretenie – mixul sau preferat – dl. Putin i-a raspuns „prietenului chinez” ca Rusia are deja multe parteneriate cu China, inclusiv militare, si bla bla bla, blu blu blu. „Alianta militara” care sa faca ce? Or fi ei chinezii astia super-energici, dar nici rusii nu sunt dusi cu pluta. Evident, un CPTO (China Pacific Treaty Organization?) chinezesc, unde China is the boss, si unde Rusia sa se execute ca sa le dea la cap americanilor mai repejor in zona de influenta a Chinei. Mmm, nici macar dl. Putin nu a muscat cu pofta din acest „mar virusat” (era sa spun „mar veninos”, dar „virusat” e specialitate chinezeasca ). Sigur, imaginea groazei era pentru americani…si a lasat-o sa pluteasca in aer, poate ajunge la „partenerii americani”.

  Apreciază

  • Ținând cont de tehnologia avansată folosită, avioanele de luptă din generația cinci F-35 Lightning II, puțin vizibile și echipate cu diferiți senzori, reprezintă arma perfectă împotriva Rusiei, fiind unicul avion capabil să facă față unui prim contact cu trupele rusești, în cazul unui eventual conflict în Europa, susține RAND Corporation (Research ANd Development) într-un raport citat de publicația Defense News.

   Din materialele prezentate reiese că respectiva armă va deveni, în viitorul apropiat, principalul avion de luptă în Europa. ”În condițiile unui conflict major cu Rusia, posibilitățile NATO vor spori considerabil odată cu apariția, începând cu acest an, a sute de avioane de luptă din generația cinci”, afirmă experții RAND.

   Autorii raportului precizează că avioanele de luptă din generația cinci pot străpunge sistemele rusești de apărare antiaeriană, ”contribuind în mod decisiv la succesul operațiunii încă din primele ore ale „operațiunii”. ”
   P.S.
   Acuma e clar cine pe cine are de gând să atace ?

   Apreciază

   • Radu Humor, acesteia sunt știri eminamente propagandistice.
    Un război între NATO/SUA versus Rusia este exclus, pentru că s-ar ajunge inevitabil la escaladare nucleară.

    Apreciază

 9. Putin a declarat că economia Moldovei de peste Prut depinde de Rusia, care este principalul partener extern.
  Sigur, Putin minte.
  Exporturile către Rusia s-au cifrat la 137,49 milioane de dolari, iar către România – la 357,05 milioane de dolari, iar în Italia – la 124,2 milioane de dolari.

  De altfel, principalul partener extern, numărul unu este România, iar Rusia ocupă locul 3.

  Atâta doar că afirmația o face Putin, președintele Rusiei și acest lucru este imediat înghițit de populație.
  Propagandă mincinoasă dar eficientă.

  România nu are nicio reacție, iar președintele României ar fi trebuit să iasă public demult pentru a face afirmația că Moldova depinde de partenerul sau principal, România.
  Cine l-ar fi contrazis?

  Cele câteva note pierdute prin puține fițuici de presă despre rolul României sunt ca injecția făcută mortului.

  Maghiarii sunt la fel de eficienți în susținerea cauzei lor naționale.
  La noi să fie oare indolență, dezinteres, nepricepere?

  Cum sunt apărate interesele României?
  Oare Ministerul de Externe are un Departament special pentru Propaganda Externă?

  Și dacă nu are, nu cumva ar fi necesară înființarea și finanțarea serioasă a unui asemenea Departament extrem de important pentru promovarea intereselor țării?

  Apreciat de 1 persoană

 10. O precizare: cei care au văzut ce s-a petrecut în 1999 – 2000 își aduc aminte: Adrian Năstase NU a preluat Guvernul din postura de șomer, fost atârnător la stat, fără o pregătire intelectuală și profesională clară și fără o echipă! Năstase a venit după o experiență diplomatică vastă, de asemenea una parlamentară de top – și, nota bene, cu o echipă de excepție, care lucrase non stop la pregătirea din timp a celei mai bine plănuite guvernări de după revoluție. Cred că a fost perioada în care s-a lucrat cel mai mult pe grupuri de specialitate – cu specialiști excelenți. @004 a găsit România într-o poziție de start lansat, cu o politică judicioasă a cheltuielilor și investițiilor, nu una care să o ia pe calea consumului, așa cum dorea Occidentul, SUA, NATO. Tradus – România era pe calea unei dependențe externe cât mai reduse, bazate și pe colaborări estice benefice, plus relația de parteneriat egal, real, cu Vestul. De aceea și drumul lui Năstase trebuia oprit, iar România adusă pe calea consumerismului, a pieței de desfacere pentru Occident, a MCV, a cumpărătorului de arme și a unui teren de jocuri strategice păguboase și riscante. Năstase a fost ținta principală, restul – care, culmea, s-au bucurat sau chiar au concurat la căderea lui – au simțit și ei dulceața glonțului patriei-colonie. Și o vor mai simți.

  Apreciază

 11. In baza acastui protocol si a altora,dar mai cu seamsa in baza protocolului cu matusa Merkel,a ajuns sa fie presedinte,Orban,premier,Helwig,mare peste SRI,Fritz primar banatean,alti nemti unguri francezi si tot ce-i alogen,mari sau mai mici dregatori in tara,bogatiile tarii cedate fara nici o reticenta(pamant,exploatari miniere,petrolifere,combinate, industrii de varf s.a.) Cu ce ne-am ales D-lor premieri ca tot am cedat ,fara sa obiectam cu ceva,fara sa obtinem altceva,decat un statut ,si,acela de colonie amarata ? Deci ,un statut de subcolonie !

  Apreciază

 12. Tot insistati pe seama sanatatii distruse de Iohannis. Si asta pentru ca intotdeauna trebuie ca tupeul sa invinga, sa arunce vina pe altcineva(de regula , ca victima, este ales cel pacifist, cu bun simt si care lasa de la el). Sanatatea este distrusa de cadrele nepregatite, multe dintre ele fara vreo aplecare catre medicina, catre binele uman, cadre care, vaz’doamne nu ating sa nu se infecteze. Astia ar trebui zburati din start. Ca si popii care si-au inchis bisericile.
  Domnuke Nastase, poate ca pentru dumneavoastra e totuna, dar daca nepotii dumneavoastra ajung pe mainile unora care se lasa ghidati de ceea ce ofera reprezntantul medical, nemaitinand seama de juramantul lui Hipocrate(ceea ce se intampla in mare parte in Romania)? Cum ar fi? Nu vedeti ca absolut totul pe lumea asta este infestat cu virusul ,,interes,,? Va simtiti bine in nesiguranta?
  Discutam discutii,totul este pierdut, si domniile dumneavoastra stiu asta.

  Apreciază

 13. Dinamica internationala: Rusia o recunoaste, SUA nu

  Moscova a facut, joi, o recunoastere internationala neasteptata, care a impresionat prin realismul si moralitatea ei. Intr-un discurs video pentru Clubul de Discutii Valdai, presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca a trecut vremea cand SUA si Rusia decideau asupra celor mai importante probleme ale Lumii. Noile superputeri sunt China si Germania, a punctat Putin un adevar indubitabil, pe care SUA par sa se straduiasca sa-l falsifice sau sa-l refuze, consumand inutil energie.

  Seful Kremlinului a sugerat ca rolurile SUA, Marii Britanii şi Franţei s-au diminuat, in timp ce ale Chinei şi Germaniei au crescut politic şi economic, acestea îndreaptandu-se spre statutul de superputeri mondiale. El a mai spus o chestiune extrem de pragmatica si de urgenta. Dacă Washingtonul nu este gata să discute probleme globale cu Moscova, Rusia este pregătită să aibă o astfel de discuţie cu alte naţiuni, a dat asigurari Putin. Lumea trebuie sa mearga inainte.

  Moralitatea recunoasterii ca nu mai are un prim rol in noua dinamica a superputerilor, care a adus in prim plan China si Germania, deriva din faptul ca Rusia si-a depasit mandria mesianica de suprematie din timpul URSS, in favoarea unui adevar istoric. Probabil ca i-a fost greu, dar deschiderea catre schimbarea clasamentului mondial prin competitie libera si cinstita i-a adus castigarea increderii Natiunilor. Am mari indoieli ca Globalismul SUA ar recunoaste si accepta asa ceva. Realismul recunoasterii rusesti este intemeiat pe evaluarea interna si externa. Un proiect sau o strategie se poate bucura de succes daca porneste de la evaluarea echilibrata a doua tipuri de conditionari, capacitatile proprii si mediul extern.

  Leadershipul … continua sa fie prizonierul unei vetuste doctrine biblice a suprematiei rasiste, de a fi mereu Alpha si Omega. Aceasta asumptie ideologica emana un imens dispret fata de Natiuni. Din acest motiv, unilateralismul SUA va fi respins de multilateralism si probabil ca SUA vor cunoaste contractii multiple si fara precedent. Poate si teritoriale, prin declarari de independenta sau reveniri la patriile mama. SUA au o viziune inghetata asupra dinamicii relatiilor internationale, cu ele mereu in centru si intr-un perpetuu rol de lider mondial. Aceasta pretentie excesiva, care nu mai este sustinuta de exceptionalismul american de inceput si de maturitate, acesta apropiindu-se galopant de faza terminala, de declin istoric ireversibil, obstructioneaza libertatea competitiei si avansului altor Natiuni. Rusia si-a sfaramat mitul suprematiei mondiale, un fapt aplaudat la scena deschisa. Acest exemplu contaminant prevesteste ca nu va supravietui nici mitul american al suprematiei. Cea mai buna suprematie este suprematia fiecarui popor in propria sa tara. Din nefericire, voci soptite in intunericul de la amiaza din Statele Unite ale Americii spun ca acest lucru nu se mai intampla in aceasta tara.

  Moscova a deblocat dinamica internationala. Recunoscand noile superputeri, care prin munca si creatia lor sunt de cel mai autentic exceptionalism, Rusia le-a invitat sa-si asume rolurile de noi lideri mondiali, in jurul carora Natiunile sa se uneasca pentru a solutiona mari si stringente probleme globale. Sansele de succes vor creste daca China si Germania vor avea o relatie de “bicooperatism” (termenul imi apartine), care, sprijinit de Rusia si Europa, dar si de alte centre de putere si Natiuni, sa se transforme in “multicooperatism”, avand ca nucleu “bicooperatismul”. Esential va fi ca in acest secol sa se refuze cu hotarare un bipolarism de razboi rece intre China si Germania. Asteptarile sunt ca Rusia sa inceapa discutii constructive cu cele doua noi superputeri pentru a scoate Lumea din criza in care a fost adusa de Globalism.

  Apreciat de 1 persoană

  • Miracolul german se datorează restricţiilor la care a fost supusă de teama de a nu se (re)înarma, iar stoparea ascensiunii Rusiei ca putere globală se datorează embargoului aplicat , dar şi a înărmării la care este obligată de încercuirea ei de către un NATO aflat în plină expansiune, deşi există un tratat de nedepăşire a unor anumite graniţe de extindere pe care Rusia le-a respectat, dar NATO le-a încălcat, deocamdată fără repercusiuni.
   P.S.
   Bun şi ” bicooperatismul”, dar excelent şi „intunericul de la amiaza din Statele Unite ale Americii „

   Apreciază

 14. ESTE EVIDENT SI MAI MULT CA VIZOAL , CA DOMNUL IOHANNIS , SUPUS INTERESELOR EUROPEI…INCEARCA DIN RASPUTERI SA MANIPULEZE… SACRIFICAND NU NUMAI SISTEMUL SANATATII, INCLUSIV SANATATEA ROMANILOR ,MAI ALES CU O ANUMITA VARSTA …DAR IN SPECIAL SI CEL MAI GRV, SACRIFICIU , INDENTITATEA POPORULUI ROMAN, CU AL SAU TERITORIU…

  IN OPINIA MEA SI IMI CER SCUZE CA REPET, IOHANNIS, CU AL SAU „GUVERN,” CU AL SAU „SITEM AL SANATATII ” IN CARE CEI CORUPTI, „DOCTORI, ASISTENTE , ASISTNTI SI NU NUMAI” … IL SUSTIN, ESTE CONSTIENT , (IN URMA PERDERII ALEGERILOR , REPET…DECISIVE SI TIMPUL VA VIZOALIZA CA AM DREPTATE ) CE IL ASTEPTA . IN PRIMUL RAND FIIND ACUZAT DE TRADARE NATIONALA, PENTRU INTERESELE EUROPEI…NU MAI MENTIONEZ, DOSARELE…CE VOR FI SCOSE LA LUMINA .(CREDETI CA CEI CARE IL SUSTIN , MA REFER LA CEI CARE DECID, IN CAZUL IN CARE VA PIERDE ALEGERILE, IL VOR MAI „SIMPATIZA”? ( EU GARANTEZ CA NU!) EUROPA ARE INTERESUL DE A FOLOSI TERITORIUL ROMANIEI SI NU NUMAI , „PRIN INVESTITIILE FACUTE”, CU UN SINGUR SCOP: ACELA DE A BLOCA LEGATURILE DE PRIETENIE , DE AFACERI CU CEI DIN EST, INCLUSIV CU INTENTIA DE A SE APROPIA CAT MAI MULT DE RUSIA SI NU NUMAI…S-A INCERCAT SI SE INCEARCA IN RUSIA A SE INFAPTUI CE SA INFAPTUIT IN ALTE TARI…

  NU SUNT UN ADEPT CE SUSTINE INTERESELE RUSIEI , DAR CONSTIENTIZEZ CARE VOR FI CONSECINTELE CAND EUROPA ISI VA ATINGE INTERESUL REAL… CAND FOCUL ARDE INFUNDAT, NU CAUTA SA -L APRINZI!…

  INCERCAREA DE A INGRADI , IN TIMP, PUTEREA RUSEI , ESTE O INCERCARE IN CARE UNII VOR SUFERI , IAR PENTRU ALTII, UN EXERCITIU…

  IN PRINCIPIU , ALEGERILE APROPIATE DIN SUA , VOR DECIDE , CE VA URMA, MAI ALES IN ROMANIA…

  PENTRU DOMNUL PRIM MINISTRU ADRIAN NASTASE ROMANUL , POLITICIANUL AUTENTIC!

  Apreciază

 15. După guvernarea dătătoare de speranțe din perioada 2001-2004 a urmat un fel de ev mediu reloaded mixat cu democrație originală și integrare treptată în noul absolut.
  Practic, a fost înăbușit instinctul național de supraviețuire prin câteva clișee meșteșugite în laboratoarele ideologice ale partenerilor care ne-au îngăduit să stăm, undeva într-un colț, la masa lor de poker. Bineînțeles, cu condiționalități ,,nesemnificative”… privatizare cu dedicație, directive europene, stat de drept și mai nou, corectitudine politică.
  Este adevărat că în prima etapă a trecerii către democrația bine consolidată pe flancul estic, afaceriștii români proveniți, în special, din vechea Securitate au preluat prin devalizare peste tot unde izul de mulți parai era mai concentrat. Ulterior s-a trecut la epoca cedării unei părți însemnate din avuția națională, afacerilor eșuate și instituțiilor de forță , către partenerii străini, cei care au ,, săpat” timp de decenii la temelia statului român, inclusiv prin propaganda toxică a unor posturi de radio străine în limba română. Cei care au un opus rezistență, au fost eliminați prin sentințe judecătorești politice, sau (în cel mai bun caz) stigmatizați și trași pe linii moarte, cu ajutorul procurorilor, jurnaliștilor năimiți și noilor securiști integrați până la gât în structurile partenerilor strategici.
  România crede și acum că joacă, deșii nu mai deține decât o pereche de valeți, la cele două palate.
  Sper să nu supraliciteze, eventual cu vreun port, sau cu vreo suveranitate, sau cu vreo poziție strategică, sau cu bani publici alocați prin încredințare directă sub formă de taxe de protecție, pentru că va pierde sigur, dând totul pe nimic. Mai bine ar arunca valeții pe masă, cât nu este încă prea târziu.
  Ce bine a nimerit pandemia peste poporul român… este greu de descifrat care sănătate este mai afectată la nivel macro:
  Cea fizică, sau cea mintală ?

  Apreciat de 1 persoană

 16. Sunt curios să aflu ce părere are domnul Adrian Năstase despre amenda primită de Marcel Ciolacu pentru că a ignorat regulile privind accesul în spații închise, texte, într-un restaurant.
  Ce ar trebui să spună și să facă Marcel Ciolacu ?
  Știu, trăim în cea mai atroce dictatură post decembristă, supervizată cu atenție de actualul Ambasadorul.
  Dar asta nu este o scuză pentru un lider de partid care știe foarte bine că este urmărit chiar și în baie, dacă ridică sau nu colacul. Domnule Ciolacu, ești prea mic, după părerea mea, pentru un război atât de mare.
  Poate ar trebui să preia domnul Grindeanu conducerea PSD ? Are deja un stagiu de fezandare la ANCOM, instituție vitală pentru flancul estic.

  Apreciază

 17. ASTAZI AM AVUT O SURPRIZA , SA CONSTAT PANA UNDE DUCE GANDIREA ANUMITOR „PERSONAJE UMANE „.

  IN TIMP CE MA DEPLASAM CU UN TAXI ( ROMNICON) SPRE O ANUMITA DESTINATIE , INTRAND IN DIALOG CU TAXIMETRISTUL RESPECTIV, REFETITOR LA ” COVID 19,” ACESTA EREA FOARTE CONVINS DE EXISTENTA ACESTUI ” VIRUS” , INCERCAND SA MA CONVINGA CHIAR DACA OPINIA MEA ESTE CU TOTUL ALTA…A INCEPUT SA- MI JUSTIFICE CUM SPITALELE SUNT PLINE DE „BOLNAVI INFECTATI”, UN NUMAR INPRESIONANT ECT.

  L- AM ASCULTAT , RESPECTANDU-I OPINIA , IN MOMENTUL IN CARE I AM EXIPRIMAT OPINIA MEA, SCOTIND IN EVIDENTA , ANUMITE ASPECTE CE DEFAPT COMBATE CELE AFIRMATE DE DANSUL A RAMAS UMIT CA NU POT FI MANIPULAT … UN ASPECT CE DENUNTA , AFACEREA” COVID 19″, ESTE ACELA IN CARE COPII SUB 5 -6 ANI , NU SUNT OBLIGATI SA POARTE MASCA …MA INTREB SI INTREB , OARE UN COPIL , FARA IMUNITATE, AVAND UN ORGANISM INCA NEREZISTENT , NU SE INFECTEAZA …( RASPUNSUL TAXIMETRISTULUI : NU POATE PURTA ,BOTNITA RESPECTIVA,(AFIRM EU) DEOARECE II CAUZEAZA. DECI DANSUL A RECUNOSCUT CA ACEASTA BOTNITA, OBLIGATORIE…DISTRUGE SANATATEA UMANA. CE AM REALUZAT IN URMA ACESTUI EVENIMENT .

  MENTINEREA HAOSULUI IN PERMANENTA, IN DIFERITE FELURI …CA ROMANII SA FIE SUPUSI UNUI SITEM IN REALITATE , DICTATORIAL. CE NE ASTEPTA RAMANE DE VAZUT !..

  PS. POLITISTI, CIVILI, INFILTRATI PENTRU A MENTINE HAOSUL!

  PENTRU DOMNUL PRIM MINISTRU ADRIAN NASTASE ROMANUL, POLITICIANUL AUTENTIC!

  Apreciază

 18. „Validarea primarului ales al Timişoarei, Dominic Fritz, susţinut de Alianţa USR PLUS, a fost atacată la Tribunalul Timiş de către trei persoane, astfel că învestitura sa în funcţia de edil, programată pentru marţi, va fi amânată.

  Dosarul 25174/325/2020 a fost înregistrat la instanţa judeţeană de judecată joi, la Secţia I Civilă, având ca obiect „validare primar”, în stadiul procesual de apel, arată, vineri, site-ul Tribunalului Timiş.

  , Dominic Fritz nu ar putea ocupa funcția de primar al Timișoarei deoarece nu deține cetățenie română.”

  Apreciază

 19. Noi cei de pe margine, chibitii politicii dambovitene ne pierdem prea mult timp observand si comentantand fenomenul. Intai statatorul Controcenilor isi vede imperturbabil de linia directoare trasata de altii, respectiv matusica supervizata de unchiu’, iar ceilalti in principal cei din opozitie se fac ca fac opozitie, de fapt intre acestia fiind intr-o mare fratie. Fin om politic, a avut un profesor bun intr-ale politicii, dl. Ponta incerca sa refaca terenul pierdut si prezinta o oferta politica tentanta, verificata in precedentul mandat.

  Apreciază

 20. Uite cine vorbeste de „genocid” si Islamofobia din Europa: Presedintele unei tari care ea insasi a executat un genocid asupra armenilor in care turcii au uzis 1.5 milioane crestini armeni, genocid pe care nu are nici azi nu are macar decenta sa-l recunoasca.

  Adica aceasta religie produce niste teroristi care ataca si ucid europeni la ei acasa dupa ce islamicii au fost primiti in casa europeana, si tot europenii sunt vinovati de Islamofobie…ca sa nu mai vorbim citi evrei au fost omoriti prin astfel de crime teroriste, sau copii nevinovati in Europa si America de Nord tot de islamici teroristi. Poate ca va aduceti aminte, la Beslan, in Cecenia, in 2004, niste zanateci islamici au luat ostateci 1200 copii, din care 186 au murit in urma confruntarii militare (cu fortele militare rusesti).

  Propaganda islamica este insa puternica, mult mai puternica decit in trecut. Au politicienii lor in toate tarile Europei si Americii de Nord, au simpatia mediei in general, unde omul alb e permanent prezentat ca omul rau, la el in casa! Si pentru ca nu luam atitudine, ne domina fara nici o jena, si ne fac tot pe noi criminali, dupa ce ne mai ucid cite unul.

  https://www.mediafax.ro/externe/erdogan-spune-ca-musulmanii-din-europa-sunt-tratati-ca-evrei-inainte-de-al-doilea-razboi-mondial-19710624

  Apreciază

  • Doar în alianță cu tasa galbenă, omul alb își va poate recăpăta demnitatea.
   De fapt, tot ce i se întâmplă rău omului alb i se datorează nemijlocit.Ce caută omul alb în Orientul Mijlociu ? Doar cu evreul, omul alb nu are viitor, deoarece evreul își vede ca întotdeauna doar de interesul lui, folosindu-se conjunctural de omul alb.

   Apreciază

 21. Cand esti neam prost , esti neam prost .
  Nu este englez cine vrea .
  O minima eleganta l-ar fi facut pe Orban sa semneze in vizita de la Paris de astazi cumpararea corvetelor franceze .
  Sa ne amintim , Romania a ales Aeronavale in iunie 2019 si in iunie 2020 Curtea de Apel Bucuresti respingea DEFINITIV contestatiilor marilor nostri amici , olandezii .
  Cu un pic de bunavointa si gratitudine fata de serviciile aduse Frantei Romaniei ( sa ne amintim si ca urgiile ultimatumului lui Stalin si Diktatul de la Viena au venit la 8 zile , respectiv doua luni de la infrangerea Frantei in fata Germaniei ) Orban putea semna contractul astazi fiind primit de Castex si Parly .

  Apreciază

 22. O veste foarte buna , Comisia Europeana a aprobat astazi finantarea celor 30 de kilometri ai centurii ocolitoare Bacau din care 16 km de autostrada , 9 poduri dintre care unul peste Bistrita …
  200 milioane de euro si un plus adus judetului Bacau , al doilea ca bogatie creata in Moldova , dupa Iasi ( descopar ca Bacaul depaseste economic Galatiul cu port si combinat cu tot , o economie diversificata e mai buna decat una axata doar spre un sector ) , Bacaul devine si mai atragator economic ( aeroportul , traditia comerciala , apropierea de Ardeal , secuime ) .
  Romania a beneficat anul acesta de un miliard de euro nerambursabili , gratuti , de la Comisia Europeana in infrastructura de transport .
  Fara sa intram in linii de credit americane sau chinezesti pe care sa le rambursam cu dobanda si interes , pentru aceleasi investitii .
  Doar sa comparam , Republica Moldova se imprumuta 300 milioane de euro pentru modernizarea a 3 drumuri nationale .

  Apreciază

  • @Securitate zice: „O veste foarte buna , Comisia Europeana a aprobat astazi finantarea celor 30 de kilometri ai centurii ocolitoare Bacau”
   ==============
   O fi, nu zic. Dar nu înțeleg modul de administrare al României în care orice proiect de dezvoltare al țării trebuie aprobat sau respins și apoi finanțat din exterior.

   O administrare națională nu este acceptată de UE?

   Dacă alții ne finanțează fără să ni se ceară banii înapoi, așa înțeleg din spusele domnului de la Securitate, atunci România este extrem de bogată deoarece toate impozitele intră în visteria țării și rămân necheltuite.

   Zic asta deoarece tot românul se plânge ba că nu-s bani pentru pensii, ba pentru salarii, ba pentru cheltuieli de sănătate, ba pentru drumuri (decât dacă sunt primiți de la UE), ba pentru alte cheltuieli socio-economice, ba pentru cultură.

   Practic, conform românului, România este săracă lipită pământului și românii se târâie și cad pe străzi lihniți de foame.
   Probabil de aia bat lumea întreagă cu leaota de copii după ei și cu mâna întinsă pentru un codru de pâine.

   Undeva este ceva în neregula: ori românul minte și exagerează, ori guvernul țării este inutil.

   Apreciază

 23. Ma intreb de multe ori pentru ce trebuie sa cautam si sa gasim extraterestri, cind noi nu suntem in stare sa ne cautam si sa ne gasim intre noi, oamenii? Nu ar fi mai de folos sa ne intelegem intre noi inainte sa ne intelegem cu extraterestri? Cautam „salvarea”? Nu e ea mai la indemina aici pe Pamint?

  Pentru ce ne trebuie globalizare, cind nu suntem in stare sa ne ocupam de interesele nationale, si chiar si intra-nationale, unde unele „state” sunt de fapt o adunatura de triburi? Nu ar trebui mai intai sa aratam ca stim sa unim triburile intr-o natiune, inainte sa hotarim sa ne unim cu altele? Se spune ca in unire e puterea, dar, dupa cum vedem, tot acolo e si slabiciunea, cind unirea nu e facuta bine. Si, dupa cum se vede, unirea e facuta intotdeauna cu scopuri ascunse.

  Pentru ce trebuie sa mixam rasele si religiile, cind se vede cu ochiul liber ce „Frankenstein” producem? Nu cumva aceste mixturi sunt contra-naturii umane, tocmai pentru ca nu poti impune o „noua cultura mondiala”? Si daca se face aceasta mixtura, de ce o facem doar selectiv, in anumite zone geografic-culturale? De ce Europa nu incearca sa trimita milioane de crestini in tari islamice, sau in Africa, sau in Asia? De ce sa nu populam China cu rasa alba? Nu ar fi „amuzant”? De ce doar noi in Europa sau America trebuie sa primim chinezi, pina ajung sa conduca orase si partide si apoi sa ne spuna ce rau e omul alb?

  Istoria relatiilor internationale in esenta nu ne spune nimic nou in afara de dominatie, putere, cine si cum face si impune regulile jocului, si cum sa mentii conditiile internationale astfel decit unii sa continue sa profite. Exista aceiasi paradigma trans-temporala: cei puternici te cuceresc si apoi te conduc in folosul lor, dindu-ti mai multa sau mai putina libertate, si impartind mai mult sau mai putin din profitul lor cu tine.

  Apreciază

 24. Dupa Economica ro Romania este in mare pericol sa piarda finantarea europeana de 6,7 miliarde de euro pentru proiecte in infrastructura energetica ca n-ar exista examinator numit pentru evaluarea acestor proiecte .
  Cei doi evaluatori care s-au oferit , printre care Deloitte , se contesta unul pe celalalt in ” Justitie ” si bineinteles , nu avem cine sa aprecieze proiectele propuse ?!
  Nu s-ar fi putut folosi aceste sume nerambursabile pentru reactoarele 3 si 4 ???
  Si stam impasibili uitandu-ne la cearta evaluatorilor si pierdem 6 miliarde de euro in energie ?
  Altfel , nici in infrastructura de transport nu stam mai bine , NICI UN PROIECT NOU nu a fost trimis pentru finantare Comisiei Europene din 21 noiembrie 2019 si nici sa fiu eu la Comisia Europeana n-as avea , cu toata bunavointa , ce aproba pentru Romania , pentru ca nu avem nici o cerere de finantare in asteptare !
  Nimic , nici drumul expres Craiova – Pitesti ( 700 milioane de euro ) , nici autostrada in Bihor si Salaj ( 800 milioane de euro ) , nici autostrada de centura Nord ( 500 milioane de euro ) , nici podul feroviar Gradistea ( 150 milioane de euro ) , nici calea ferata Arad – Timisoara ( 815 milioane de euro ) , nici lotul 3 al autostrazii Sibiu – Pitesti , Tigveni – Cornetu ( un miliard de euro ) …

  Apreciază

 25. CRONICA UNUI TRIUMF POETICO-FINANCIAR ANUNȚAT: „NU STRIGA NICIODATĂ AJUTOR”, AUTOR MIRCEA CĂRTĂRESCU

  MOTTO: „A ieșit și biata mea cărticică de poezii. N-aș fi trecut de vara asta fără ea. Nu știu dacă frumusețea va salva lumea, dar poeziile astea m-au salvat pe mine. Sper să-i ajute și pe alții.” (Mircea Cărtărescu, 11 septembrie 2020, pe pagina lui de FACEBOOK)
  ……………………………………………………………………………………..
  Așadar, cetățeni… indiferent ce conține „biata mea cărticică de poezii”, succesul ei este asigurat și iată de ce spun asta:

  Autorul e mulțumit de ce i-a ieșit, deoarece i-a salvat viața și dacă se mai și vinde bine, la vreme de pandemie, parcă-parcă simte că-i salvează un pic și situația financiară.

  Editorul Liiceanu, pe a cărui carte de vizită scrie „Eu am citit SOLENOID”, bănuiesc c-a reușit s-o citească și pe asta… dăcât că n-o să ne spună ce crede el cu adevărat despre „biata mea cărticică de poezii”, că doar n-o să ia gâtul găinii cu ouă de aur -să nu uităm, rețeta Cărtărescu „vinde”, și încă bine.

  Consumatorii constanți de Cărtărescu sau colecționarii -cum vreți să le spuneți- deja au comandat volumul pe NET și așteaptă înfrigurați să îl arunce în bibliotecă.

  Cronicile, nemiloase și suculent ilustrate cu fragmente din „biata mea cărticică de poezii” semnalează un dezastru -așa că aceia care-l detestă pe Cărtărescu vor avea și ei tentația clară de a o cumpăra pentru a vedea cu ochii lor cum s-a făcut de râs „catindatul” la Nobel.

  Cei care n-au citit niciodată o carte de poezie vor zice „…hm, e bună… Cărtărescu, de! Candidat la Premiul Nobel pentru Literatură…” Că așa au auzit și ei, dar necitind nimic altceva, n-au cu ce să compare.

  Autorii de versuri pentru manele vor căpăta speranța că ar putea fi și ei poeți, odată, și atunci o să cumpere volumul (29 de lei-ieftin, bre!), ca material didactic, deoarece „biata mea cărticică de poezii” chiar că e de jale și de aoleu!

  După cum vedeți, cetățeni însetați de cultură, toată lumea a cumpărat sau o să cumpere!
  De aceea, încurajat de previzibilul succes, pe 25 septembrie 2020, Cărtărescu a scris pe pagina lui de FACEBOOK:

  „Cărticica mea de versuri și-a epuizat un prim tiraj de 2000 de exemplare și are acum un al doilea tiraj similar. Va mai trece mult timp, totuși, până ce rățușca cea urâtă își va schimba puțin imaginea răsfrântă în apă”. (o referire la aparența simpluță, nepretențioasă a volumului, și nicidecum la conținutul cărții, n.n)

  Păi, da! că numai PAS CU PAS, cartea celebrului scriitor Iohannis Klaus Werner și JURNALUL Oanei Pellea s-au mai vândut în halul ăsta!

  Pentru a sprijini pașii șovăielnici ai cărții la ieșirea acesteia în lume, autorul s-a filmat, înfofolit într-o canadiană falnică, stând de-a-n picioarelea într-o încăpere unde este clar că Firea n-a dat drumul la căldură. De altfel, după cum arată în filmuleț părul și barba-de-câteva-zile a lui Mircea al nostru, se pare că nici Nicușor Dan n-a apucat să dea drumul la apă caldă. Cu o voce tremurătoare, poetul citește un text pregătit din timp:

  „Dragii mei, sînt Mircea Cărtărescu, și mă bucur că și de data aceasta ELEFANT FEST ne dă ocazia să ne adunăm în jurul cărților, ca un club al oamenilor care iubesc lectura, iubesc cartea, iubesc literatura, iubesc poezia(…). Una dintre aceste cărți pe care eu vi le ofer cu mare dragoste pentru lectură este ultima mea carte care este o carte de poezie. Este o carte care se numește NU STRIGA NICIODATĂ AJUTOR și care, ca aparență, este o carte așa-zis săracă… este o carte cu copertă cenușie, o carte care nu are nimic scris pe ultima copertă, o carte care nu are „motto”-uri, nu are capitole, nu are nici un fel de … ăăăă… știu eu? parafernalii culturale. Este o carte care încearcă să moduleze un strigăt interior(…). Nu este o carte pentru specialiștii în literatură, nu este o carte pentru criticii literari, ci pentru cei care iubesc poezia în mod discret(…). Este o carte nepretențioasă, poate fi citită de oricine, poate fi citită și de oameni foarte tineri, care n-au experiența lecturii sistematice, pentru că fiecare va găsi acolo o părticică din ceea ce a trăit și a suferit, a îndurat în ultimele luni de când există această… această … pandemie care pare să nu se mai încheie, dar pe care noi nu o putem izgoni decât prin continuitatea vieții noastre. Prin încercarea noastră de a supraviețui prin continuitate, prin ceea ce a făcut totdeauna bucuria vieții, între care lectura este foarte importantă. Vă mulțumesc foarte mult și mă bucur că măcar așa, virtual, am fost din nou împreună.” (Mircea Cărtărescu pe YOUTUBE, 19 octombrie 2020)

  Nepretențioasă, nepretențioasă, maestre… dar cronicile le-ați citit?
  Daniel Cristea Enache , ROMÂNIA LIBERĂ, nr. 42/2020: „…Doar câteva texte onorabile («Pisica mea oarbă», «După ploaie», «Vecina», «Dacă unii urăsc») se salvează din acest naufragiu al poeziei lui Cărtărescu: eșecul unui program și al unei expresii poetice noi ce diluează lacrimogen, inexplicabil pentru mine, opera unui autor care era atât de original… Paginile cu versuri «triste» livrate pe bandă rulantă în NU STRIGA NICIODATĂ AJUTOR formează o poezie mai degrabă întristătoare prin nivelul ei intelectual și estetic. Volumul de față e o jale.”

  Sorin Lavric, COTIDIANUL, 26 octombrie 2020: „…Sub unghi intelectual, platitudinea versurilor e înmărmuritoare. Nici o sugestie de preocupare filosofică nu le tulbură curgerea. Cînd vrea să cadă pe gînduri, Cărtărescu e infantil, cînd vrea să mimeze profunzimea, e steril. Verbele suferinţei îi cad ca cenuşa uscată dintr-o urnă căreia i s-a spart fundul(…). Într-adevăr, versuri de doi bani. Între autorul Levantului şi cel al volumului de faţă se cască prăpastia unei căderi în gol. Nici măcar umbră a celui care a fost odată, din Mircea Cărtărescu nu a mai rămas decît dîra stînjenitoare a unui talent epuizat.”

  Ionuț Țene, LUCEAFĂRUL, 12 octombrie 2020: „…Am citit și recitit poeziile din volum cu mare concentrare și spirit critic. Mircea Cărtărescu pare că a căzut uneori din simplu în simplist. Parafrazând butada napoleoneană: de la sublim la ridicol este doar un pas. Poeziile sunt scrise prea simplu, nu surprind, nu emoționează, nu zguduie trăirea sufletească a cititorului. Nu descoperi o metaforă care să uimească inima și să sensibilizeze. Nu aduce nimic nou în textura versului. E un volum de versuri ce atinge nivelul comun(…). Sunt niște panseuri dezbrăcate de metaforă, ce surprind trăiri simple și comune ale poetului, cu motive pseudo-bulgakoviene despre un peisaj intimist cu pisici și papuci de pluș.”

  Poate că nu-i credeți pe cei de mai sus… dar citatele din ultima carte de poezie a lui Mircea Cărtărescu, sigur-sigur o să le credeți. Iată:

  „Mi-e rău/ am fost adânc rănit/ apoi m-am rănit singur/ și mai rău/ am așteptat ceva de la tine/ iar tu m-ai rănit/ și mai tare“ sau „Sunt la capătul vieții/ dar nu de-asta plâng/ ci fiindcă mă doare foarte rău/ mai rău decât pot suporta“…sau „Ah, nu mai pot!/ nu mai pot!“ sau „Să iau un medicament?/ să-mi mușc mâinile?/ să-ncep să țip/ aici/ pe sofa?” sau „Când mă doare foarte rău inima/îmi desfac coastele/O scot/Mă uit la ea/dacă pot o repar/Dacă nu o arunc.” sau „E ora cinci seara/şi nu știu ce să fac/cum să scap de durere/cum să merg mai departe.” sau „Să deschid computerul?/să citesc o carte?/să ascult muzică?/încearcă să faci asta/când te doare teribil” sau „Cititorule/care cu scîrbă/pufnești/la poemele mele/de doi bani” sau „Mi-e foarte greu acum/foarte greu/sînt tare chinuit/ mai mult decît pot spune.” sau „pipăi urechea pisicii mele/pe dinafară catifea/pe dinăuntru piele lucioasă” sau „nu striga niciodată ajutor/ n-o să te audă nimeni/pentru că nu există nimeni/ în jurul tău” sau „lumea nu-i un loc al dreptății/sau/al bucuriei” Și așa mai departe.

  Citind eu aceste lucruri mă gândesc… dacă Mircea Cărtărescu nu s-ar fi ambiționat să-și rotunjească veniturile în plină pandemie, nici cartea aceasta nu i-ar fi rămas agățată de biografie ca un costum ARMANI, cu toate cusăturile-ncrețite și cu un crac mai scurt, fabricat într-un obscur atelier din Dămăroaia, dar hei! cu o etichetă pusă ostentativ la vedere ca să știe tot poporul ce poartă nășicuʹ la nuntă, atunci când vin sarmalele aburinde pe fondul muzical tradițional, recte CORUL VÂNĂTORILOR!!!

  Pe când așa… aș zice că aceasta va fi nu numai ultima ci și cea mai cunoscută carte de poezie a maestrului. Și că, probabil, dacă Mircea Cărtărescu e cuminte, după câțiva ani, Oana Pellea o să recite din volumul NU STRIGA DUPĂ AJUTOR, în intimitatea unei sufragerii cu șemineu de colț, în care focul cu pale leneșe va lumina vag încăperea iar buștenii se vor auzi trosnind melancolic… semn că Firea, de-a dracului, tot n-a dat drumul la termoficare!

  Apreciat de 1 persoană

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.