Ioan Sabău Pop – Despre retrocedări in Transilvania

„Este o tendinţă dirijată ca românii să fie scoşi din toate centrele mari ale Transilvaniei”

Formula AS” în Covasna – IOAN SABĂU POP –

Prof. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, membru al Curţii Internaţionale de Arbitraj Comercial, avocat

„Statul român a plătit ceea ce se retrocedează azi”

– Despre jaful retrocedărilor din Transilvania s-a vorbit adesea în mass-media românească, cu toate astea, el continuă nestingherit: clădiri pu​bli​ce, clădiri istorice sau particulare, mii de hec​tare de pădure sau chiar sate întregi sunt resti​tuite fără ca statul să intervină… Ce se întâmplă?

– Într-adevăr, catastrofa retrocedărilor către maghiari care se petrece de ani de zile sub privirile nepăsătoare ale autorităţilor române, în ciuda tu​turor strigătelor disperate ale societăţii, continuă. Du​pă părerea mea, este o tendinţă dirijată ca ro​mâ​nii să fie scoşi din toate centrele mari ale Tran​silvaniei. Dacă s-ar întâmpla doar în Târgu Mureş, aş zice că e un accident. Dar se întâmplă în toate oraşele Ardealului, se întâmplă la Cluj, unde 160 de imobile din centrul oraşului au fost retrocedate maghiarilor, în Oradea, Arad, Timişoara, Sibiu. Aceeaşi situaţie este şi cu pădurile sau terenurile agricole transilvănene. Sunt restituiri către foştii grofi maghiari sau către instituţii, în majoritatea lor ilegale sau abuzive.

– Ce drept are familia unui fost grof maghiar să revendice şi să pri​mească zeci de mii de hectare de păduri româneşti, după câteva sute de ani?

– Lăsând deo​par​te faptul că în Un​garia, de exemplu, in​diferent de ceea ce aveai de recuperat, s-a impus un plafon de despăgubire de aproximativ 200 de mii de dolari şi că românii nici măcar nu au apucat să pri​mească ceea ce este al lor – peste 200000 de

proprietăţi, situa​ţia la noi a fost po​sibilă din cauza ig​norării voite a unor înţelegeri şi tratate inter​na​ţionale în vigoare. Tratatul de la Trianon este unul dintre ele. Acolo se spunea clar că per​soanele im​periului pot opta pentru ce cetă​ţenie doresc, faţă de ţările ce îl compuneau. Aces​tora li s-a spus optanţi. În România, majoritatea optanţilor maghiari au ales cetăţenia maghiară, şi statul ro​mân a avut mai multe procese pe această temă, in​clusiv la Curtea de Arbitraj din Paris, unde a fost re​pre​zentată de Titulescu, ajutat de alţi doi avocaţi mari ai timpului. Ungaria a fost repre​zen​tată de con​tele Apponyi. Din moment ce optanţii ale​geau cetăţenia ma​ghia​ră, ei îşi pierdeau pro​prie​tăţile din ţară, după cum era şi firesc, cu con​diţia ca Ro​mâ​nia să le plătească optanţilor ma​ghiari des​pă​gubiri pentru părţile expropriate. Deci, optanţii care ale​geau cetăţenia maghiară renunţau la pro​prie​tăţile lor din România şi statul îi des​păgubea. Ro​mâ​nia era foarte bogată pe atunci, şi Bră​tianu, ca să fie si​gur că acest con​flict se va şter​ge, a spus că pe lângă sumele decise la Paris, Ro​mâ​nia va da în​că 10% ca răscumpărare maghia​rilor. Pentru asta, Ro​mânia a plătit, din 1927 şi până în 1934, sume imen​se către aceşti optanţi: echivalentul a 4,48 to​ne de aur, plus echivalentul a 87 de milioane de dol​ari ce trebuiau primiţi de statul român ca des​pă​gubiri de război şi pe care Ro​mânia nu i-a luat, lăsându-i tot în contul plă​ţilor. Se plătea către un fond extern din Paris, „Fondul Agrar”, de unde banii erau distribuiţi către optanţii maghiari. Toate aceste pământuri şi pro​prietăţi au fost luate de statul român pentru a se face reforma agrară a lui Ferdinand, când toţi ţă​ranii au primit pământ. Planul acesta a fost: s-a luat de la cei bogaţi con​tra unei sume şi s-a re​distribuit către ţăranii ro​mâni. Deci, statul român a plătit deja ceea ce se retrocedează azi. Ceea ce s-a plătit atunci, în baza unui tratat şi a unui pro​ces la Paris, astăzi vine a patra generaţie a optan​ţilor şi recu​perează de la statul român – ceva ce nu le mai aparţine de drept.

– Dar românii, îm​pro​prietăriţi prin refor​ma agrară, nu şi-au fă​cut acte pe proprietăţi? Cum le mai poate lua cineva ceea ce este al lor?

– Din păcate, cei îm​proprietăriţi erau atât de săraci şi de neştiutori de carte, încât marea ma​joritate nu s-au înscris în cartea funciară. Situaţie care există şi astăzi, când, la mai bine de 25 de ani de la revoluţie, încă mai sunt oameni fără acte pe pământul deţinut. În plus, atunci mai erau şi alte impedimente. De exemplu, specialiştii de la Cartea Funciară erau foarte rari, plecaseră în Ungaria. Practic, era foarte greu să găseşti un topograf la acea vreme. Ca să nu mai vorbim că foarte multe Cărţi Funciare au fost luate de grofi şi de cei care au plecat, şi statul român s-a trezit cu această problemă naţională majoră, im​posibil de rezolvat pe termen scurt. Problema e cu​noscută şi, deşi statul maghiar trebuia să restituie acele acte, nici în ziua de azi nu au fost returnate, chiar dacă avem şi tratate noi care reglementează această problemă cu Ungaria.

„Samsarii sunt de aici, din România”

Clădiri retrocedate prin falsuri – Colegiul „Bolyai” din Tg. Mureş

Liceul „Unirea” din Tg. Mureş

– Pare halucinant ce spuneţi! Hoţie pe faţă! De ce nu se confruntă, pur şi simplu, lista optan​ţilor care au primit deja despăgubiri, cu lista celor care cer astăzi alte retrocedări?

– La Tribunalul de Mare Instanţă din Paris există aceste acte, dar nimeni, niciodată, nu a mers acolo să întoarcă măcar o filă! Şi la noi, la Banca Naţională, sunt o parte din aceste liste oficiale, dar funcţionarii de-acolo nu vor să dea acces. În aceste acte s-ar vedea exact cât a dat statul român şi cine a beneficiat de plăţile acelea. Aşa s-a ajuns cu un caz de la Topliţa, unde familia Urmanzi, cu o res​ti​tuire dubioasă, la fel ca şi familiile Banffy, Elteteo, Kemeny, Kanouky, Kendeffy şi alte familii ale foştilor grofi, care probabil se regăsesc pe lista optanţilor despăgubiţi deja de statul român, dar care vin şi cer din nou să li se retrocedeze suprafeţe şi averi imense.

– Cum au curajul să mai ceară o dată ceva pentru care au primit deja despăgubiri?

– Mulţi dintre ei nu ştiau că au fost date com​pensaţii, mulţi nu ştiau nici cum arătau exact vechile proprietăţi deţinute. Dar trebuie precizat că samsarii care au transformat retrocedările în sursă de profit sunt de aici, din România. Mergeau şi băteau la uşă în Austria sau Ungaria şi spuneau: „Iată, aveţi de recuperat o avere imensă în Româ​nia! Ne ocupăm noi, contra cost”. Se întorceau apoi în România, se înţelegeau cu un prefect, spri​jiniţi de putere, şi afacerea era foarte profitabilă. Deşi statul român avea documente în arhive, nu le-au verificat. La noi, în Mureş, au fost 18.000 de revendicări ce trebuiau rezolvate rapid, cu presiuni de sus, de la oameni gen Hrebenciuc, Chioariu, Paltinu, Frunda şi alţii, aşa că la comisii s-au luat decizii greşite. În acest context politizat s-au în​tâm​plat lucrurile. La Sovata, un compo​se​sorat pri​meşte, în loc de 2 hectare, 2000 de hectare, doar prin falsificarea unei virgule. Prefectul a făcut plân​gere şi parchetul din Sighişoara a venit după 8 ani, spunând că s-a prescris cauza. E un complex de complicităţi împotriva statului român, cu mize financiare enorme. A fost şi multă ignoranţă, nu doar corupţie. Ar fi trebuit ca prin lege, arhivele să furnizeze date pentru

proprietăţi. Dar asta nu s-a întâmplat şi s-a ajuns la paradoxuri precum cel de la Arcuş, unde a apărut un moştenitor din Africa. Nu ştie ungureşte, nu îşi cunoştea nici avocatul până să vină în România, dar el revendica o res​tituire de 11 milioane de euro! Asta, în timp ce o nepoată a lui Augustin Maior, fost prefect, pre​zent la Marea Unire, preşedinte al Astra şi senator, nu a reuşit să recupereze mai nimic din averea familiei, pentru că aceşti samsari au intervenit împotrivă.

„Familiei lui Banffy i se restituie păduri de zeci de mii de hectare”

Semnarea Tratatului de la Trianon, prin care România şi-a redobândit Transilvania

– Ce spuneţi aduce a crimă împotriva sta​tului…

– Sunt foarte multe asemenea cazuri, unele dintre ele dramatice, aşa cum este cel al satului Nadeş. Acolo s-a cerut nici mai mult nici mai puţin decât retrocedarea întregului sat, cu cimitir, cu pământul de sub biserică şi cel de sub casele oamenilor, adică aproape 8000 de hectare. Aceeaşi situaţie este acum în satul Idicel, pe care îl re​vendică în întregime familia Kemeny. La Târ​năveni s-a făcut o cerere de retrocedare în numele unui mort. Omul murise din 1982 şi cineva a venit cu o procură că îl reprezintă… Alt caz este al lui Banffy, care a fost criminal de război şi a cărui avere a fost confiscată prin decizia tribunal​ului militar. Şi totuşi, fa​mil​iei sale i s-au restituit pro​prietăţi de păduri de zeci de mii de hectare. Unele sunt primite, al​tele în proces încă. Un caz clasic de re​stituire du​bioasă este al fa​miliei Urmanzi din Topliţa. În 1944, e dat în urmărire ca criminal de război şi moare în 1945. Dar as​tăzi vine fostul vice​pri​mar al oraşului, strânge docu​mente şi se dă ne​potul lui Urmanzi. A primit în jur de 3000 de hec​tare şi câteva clă​diri. Apoi, sunt cazurile cel​ebre cu Hrebenciuc şi Paltin Sturdza şi retro​cedarea a 43.000 de hec​tare în judeţul Ba​cău (aţi citit bine, patru zeci şi trei de mii – n.red.), sau depu​tatul Marko Attila, care se ascunde şi astăzi în Un​garia, fiind urmărit pentru retrocedări abu​zive. E de subliniat fap​tul că multe dintre aceste retro​cedări au la bază un fals.

– Şi autorităţile române, guvernul, par​la​mentarii nu reacţionează

în niciun fel?

– Reacţia este indiferenţa şi amor​ţirea. Când văd autorităţile române aşa de inerte în faţa unor astfel de catas​tro​fe, nu pot decât să bănuiesc o com​pli​citate.

„Ce se poate pentru maghiari şi germani, pentru români nu se poate!”

Visul şi povara dreptăţii

– În aceste retrocedări abuzive sunt im​pli​cate şi instituţii?

– Da. E vorba despre biserica ca​tolică, cea evanghelică şi cea lutherană. O să încerc să vă explic situaţia cu cât mai puţine detalii tehnice, deşi pentru ceea ce vă spun există o docu​men​tare legislativă temeinică. Bunurile bisericeşti sunt de două categorii: cele pioase – icoane, cărţi sfinte etc. şi cele civile – păduri, pământuri, clădiri etc. Nu avem nicio pro​ble​mă cu cele pioa​se, ci cu cele civile. În 1942, prin​tr-o con​ven​ţie între „Gru​pul Etnic Ger​man” şi bi​sericile evan​ghelică şi luthe​rană, toate bu​nu​rile ci​vile ale acestora sunt trecute în pro​prietatea „Gru​pului Etnic”, cele două bi​serici identificându-se cu el. „Grupul Etnic German” era o miş​care hitleristă, cum erau în România le​gio​narii, însă cu mem​bri mai duri chiar şi decât naziştii. Motiv pentru care, ulterior, a şi fost desfiinţată. Du​pă 1944, toate bu​nu​rile de pe teritoriul statului român apar​ţi​nând inamicilor sta​tului român şi ai ali​a​ţilor săi se preiau de către stat în admi​nis​trare, mai puţin sol​daţi, efecte de război şi altele care se predau. Pentru asta, statul român a înfiin​ţat CASBI – Casa de Administrare a Bunurilor Inamice. CASBI a preluat în felul ăsta tot ce deţinea „Grupul Etnic German”, dar şi tot ce deţineau legionarii. Numai că după revoluţia din 1989, se înfiinţează „Fo​rumul Democrat Ger​man” la Sibiu şi ei se con​si​deră urmaşii „Gru​pului Etnic Ger​man”. Ca ur​mare, re​ven​dică tot ceea ce le-a aparţinut. Aşadar, igno​răm con​venţia de ar​mis​tiţiu din 12 septem​brie 1944, un document de drept internaţional, ignorăm şi Convenţia de la Paris din 1948, ca​re nu a fost o lege abuzivă a co​muniştilor, ci o lege dată pentru cla​rificarea situaţiei după cel de-al doilea război mondial, la nivel in​ter​naţional, şi începem să retrocedam în mod abe​rant. Atunci, de ce nu le re​trocedăm şi le​gio​narilor ceea ce au avut? Cum​va, pe acelaşi model s-a acţionat şi în cazul „Statu​sul​ui Romano Ca​tol​ic”, desfiinţat în anii ’30, care nu a fost per​soană ju​ridică cu drept de proprietate asu​pra clă​dirilor din Transilvania. Cu toate aces​tea, în 2002 se în​fiin​ţează o Asociaţie a Statusului Ro​mano Catolic şi se auto- pro​cla​mă continua​toa​rea şi moş​te​ni​toarea vechiului Status, pe baza unei ho​tărâri ju​decă​toreşti false şi cu un procuror fie cum​părat, fie adormit. Această nouă asociaţie re​ven​dică

apro​ximativ 2000 de clădiri din Tran​silvania, prin​tre care unele de notorietate, precum Liceul Unirea din Tg. Mureş sau Liceul Piariştilor din Timişoara. Conform codului canonic însă, Statusul Romano Catolic nu avea personalitate juridică, ci doar Sfântul Scaun şi Arhidiecezele. Deci, ei nu aveau drept de proprietate, ci doar de folosinţă. Cu toate acestea, statul român consideră noua asociaţie continuatoarea cu drept de pro​prie​tate a vechiului Status. În acelaşi timp s-a reînfiinţat societatea „Astra” din Sibiu. „Astra” a avut foar​te multe proprietăţi, mai ales pentru că românii de peste Carpaţi au trimis ajutoare băneşti imen​se, pentru că înainte de Marea Unire, au fost rel​aţii extraor​di​nare între românii de dincolo şi din​coace de Car​paţi. Dar spre deosebire de ca​zul Sta​tusului, noua societate „Astra” nu este re​cu​noscută şi nu i se retrocedează NIMIC! Şi acel​aşi lucru se întâmplă cu „Fundaţia Gojdu”. Deci, as​tăzi, în Transilvania, pe aceeaşi lege, pen​tru ma​ghiari şi germani se poate, dar pentru români nu se poate! Ca să nu mai spunem că imobilele cerute de Status au fost fă​cute cu con​tri​buţia ro​mâ​nilor, după cum a des​coperit în arhive domnul istoric Lechinţan, la Cluj. Satele din jur dădeau muncitori la construcţii, brânză, carne, susţineau românii cu ce puteau… Colegiul Unirea şi Bolyai din Târgu Mureş au fost cons​truite cu mai multă contribuţie românească, şi astăzi am ajuns ca statul român să plătească acol​o chirie 20 de mii de euro pe lună!

– D-le profesor, acest interviu ar trebui mar​cat pe pagina de revistă cu doliu. Un doliu al ja​fului faţă de proprietăţile româneşti, dar mai ales un doliu al nemerniciei acelor insti​tuţii ale sta​tului, care „favorizează” infractorii îm​potriva in​tereselor ţării. Nu suntem în faţa unui caz de tră​dare naţională (că tot îi place guvernului actual să vorbească de ea)?

Pădurile Harghitei, retrocedate a doua oară (Foto: Dreamstime)

– Este o nevoie urgentă de corelare a insti​tuţiilor statului; cercetate arhivele, Guvernul să stabilească ce să facă Arhivele Naţionale; să se spe​cializeze procurori pe această problemă, să fie specializate instanţe pe această problematică. Trebuie creată o nişă legislativă care să revi​zui​ască toate restituirile. Dacă există voinţă, în​tr-un an se poate reglementa situaţia în Tran​sil​vania. Dar timpul contează mai puţin: orice ne​dreptate care poate să fie îndreptată, nu contează în cât timp, se în​dreaptă.

– O întrebare de tip Bucureşti: aveţi o pro​blemă cu maghiarii? Vi se pare că jefuiesc Tran​silvania, bucată cu bucată?

– Eu nu am o problemă cu maghiarii. Am o pro​blemă cu dreptatea.

26 de gânduri despre “Ioan Sabău Pop – Despre retrocedări in Transilvania

 1. Dupa parerea mea toate retrocedarile pot fi inscrise la rubrica jaf, nu numai cele din Transilvania. Cat despre nestiinta omului de rand care este de fapt romanul autentic, cel statornic si adevarat, aveti perfecta dreptate. Multi s-au pierdut in labirintica birocratie, multi au fost rataciti cu intentie. Imi pare nespus de rau sa o spun dar emblema Romaniei, din pacate este JAF. Din toate punctele de vedere.
  Nu de mult m-am uitat in actele parintilor mei de pe vremea cand au facut partajarea intre frati. Angajatii notariatului din Oltenita, cu toate actele proprietarului in fata , au scris prescurtari ale prenumelui in actele de proprietate(ex., in loc de Dumitru, Mitu). Ca sa ce? Sa umblam acum ca ametitii, sa ne milogim pe la usile lor, si implicit sa renuntam la alte cheltuieli pentru a rezolva un lucru prost facut, intentionat.
  Nu este mai putin dureros sa vezi ca-si bat joc de tine niste straini, si nu inchipuitii astia ai nostri?

  Apreciat de 1 persoană

  • PE SCURT : AM CITIT IN MARE …PUNCTUL DE VEDERE AL DOMNULUI IOAN SABAU POP, REFERITOR LA RETROCEDARILE DIN ZONA RESPECTIVA, DAR SI PUMCTUL DE VEDERE A UNU’-I „DOMN”, DUCA- SE!…

   IN PRIVINTA RETROCEDARILOR, CE INDREPTATESC PE CEI CARE, RUDELE , PARIMTII SI NU NUMAI, AU FOST DEPOSEDATI ABUZIV… DE BUNURILE CE LE APARTINEAU, DE ANUMITE REGIMURI… ULTERIOR ELE FIIND RECUPERATE DE URMASII LOR ,COMFORM LEGII ACTOALE , IN OPINIA MEA ACEASTA DECIZIE DE COMUN ACORD CU UE, ESTE CORECTA !…

   DAR , CUM S- A INTELES SI APLICAT ACEASTA LEGE, ESTE DE NECONCEPUT: EU SI FRATELE MEU, NU CU MULT TIMP IN URMA , LOCUIAM INTR- UN IMOBIL , SITOAT PE STRADA , AMARADIEI, DIN ORASUL CRAIOVA , IMOBIL REVENDICAT ABUZIV. AUTORII, ACESTEI REVENDICARI , NU DOVEDEAU, CONCRET CA , PROPIETARUL DE DREPT, (NE MAI FIIND PRINTRE CEI VI … ) AR FI AVUT URMASI SI NU NUMAI! …( UNU- L DINTRE INFAPTUITORI , CARE A REUSIT …SA ,ACHIZITIONEZE ACEASTA CLADIRE , SEMNIFICATIVA CA SUPRAFATA , A DETINUT SI FUNCTIA DE SEF AL BAROULUI AVOCATIILOR DIN ORASUL CRAIOVA, DOMNUL TURCULEANU. NU MAI SPECIFIC, CUM S- A AJUNS LE EVACOAREA CHIRIASIILOR , INCLUSIV A MEA SI A FRATELUI MEU. ( FAC O REMARCA, FRATII : MARIAN SI CRISTIAN ,OPTINUSERA IN INSTANTA DECIZIA JUDECATOREASCA DE A LOCUI, INCONTINOARE IN ACEST IMOBIL.)

   UNU-L, DIN SUTELE SI MI DE CAZURI, ABUZIVE… IN CARE MAFIA IMOBILIARA REPREZENTATA DE AVOCATI CU RELATII IN PRIMARI SI NU NUMAI , AU REUSIT SA DEVINA MILIARDARII ROMANIEI , DATORITA ,ACESTOR BUNURI… CE NU LE APARTINEAU DE DREPT.

   DECI, LEGEA …AR TREBUI SA INDREPTATEASCA , IN TOTALITATE PE URMASII AUTENTICI ,BINE – NTELES DE LA UN ANUMIT GRAD…

   AM DORIT CU TOTII ,SA INTRAM IN UE, ATUNCI, SA FIM CORECTI! …
   SA FIM CORECTI, MENTIONEZ ACEST ASPECT, REFERINDU- MA LA „DOMNUL” DUCA- SE! CARE IN OPINIA SA ,TOATE RETROCEDARILE SUNT , ABUZIVE !

   DACA , AR VENI,ACTOALMENTE, UN NOU REGIM, IN CARE, AR IMPLEMENTA, O LEGE , ABUZIVA…DE, NATIONALIZARE A BUNURILOR, CELOR CARE DETIN MAI MULTE IMOBILURI, INDIFERENT DE FORMA LOR …CARE AR FI REACTIA RESPECTIVILOR PROPIETARI? (INTRB!)

   CEEA CE SE INTANPLA IN TRANSILVANIA SI NU NUMAI , ESTE IN PRIMUL RAND UN ASPECT, POLITIC, LA NIVEL INALT…ULTERIOR O AFACERE FABULOASA, DE COMUN ACORD !…

   PS. CEI AUTENTICI, REVENDICATORI, (PUTINI CA NUMAR…) AU PARTE IN ISTANTA DE, AMANARI, MOTIVATII SI DECIZII, NEJUSTIFICATE, CARE NU FAC REFERINTA LA PUNCTELE DE VEDERE ALE LEGII, TOTE ACESTE INFAPTUIRI,” GANDITE”, APARTIN , UNOR ANUMITI, JUDECATORI, INPLEMENTATI CU VOIA LOR IN SISTEMUL IMOBILIARELOR …

   PENTRU DOMNUL PRIM MINISTRU ADRIAN NASTASE , ROMANUL AUTENTIC!

   Apreciază

 2. Avem, în compensație, o zi a Trianonului.
  Pentru Iohannis, Orban (Lucovid) și Aurescu Goldstein (bun amic cu ambasadorul Zuckermanm) este suficient…
  Mă întreb cum oare ungurii reușesc să întrețină simultan bune relații cu țări (aparent) adverse, în timp ce România joacă mereu după fentă la alba-neagra pierzând de fiecare dată ?
  Unii trăiesc cu iluzia relocării unor industrii de care să beneficieze și România…
  de ca și cum producția ritmică și interactivă bazată pe înaltă tehnologie se face doar tastând pe telefon și/sau prin recalificarea culegătorilor de sparanghel..

  Apreciază

  • Până una alta să ținem cu dinții de Renault. Cu mofturi și revendicări nerealiste corporațiile nu fac afaceri.
   Așa funcționează capitalismul global.

   Apreciază

 3. E bine ca Romania isi pastreaza identitatea. Ascult pe Aljazeera o somalianca islamica din SUA care se tanguie si jeleste ca SUA nu ii da drepturi, si ca sunt, vai, atiti de discriminati sub Trump, ca si oamenii de culoare. O gramada de oameni pe care ii primesti la tine acasa, le dai, le dai, si pe urma te scuipa. Da, Trump bine a facut ca a luat masuri sa stopeze venirea de teroristi islamici in tara lui. Daca nu le place in SUA sunt liberi sa se duca unde vor!

  Apreciază

  • Cei care protestează sunt descendenții sclavilor care au întreținut prosperitatea coloniștilor din sec XVII – XIX. Prosperitatea lor nu a asigurat-o și nu o asigură nimeni nici în ziua de azi. Cei care au reușit, au răzbit pentru că au învățat și au muncit de două ori mai mult decât albii, sau cei din urmă le-au exploatat primilor talentul, în mod reciproc avantajos, dar nu egal. Șefii albi din NBA câștigă mult mai mult decât jucătorii ,,afro-americani”
   Din nefericire pentru establishmentul american migranții de culoare au supraviețuit și au creat comunități puternice, spre deosebire de nativii americani care au fost decimați de purtătorii de ,civilizatie” sosiți în lumea nouă. Au murit pentru că au ales libertatea de a-și apăra, cât se putea, pământul în locul robiei.

   Apreciază

  • ..De remarcat că între protestatari sunt și albi, și nu puțini…
   Mai mult, pare că sloganul ,,Nu pot să respir” contaminează și orașe din Europa de Vest..

   Apreciază

   • Agentiile de stiri si tv-urile autohtone au relatat ca printre protestatari s-ar fi strecurat si provocatori sau „elemente de extrema dreapta sau stanga”, ce breaking news. Din cate stiu cu „stanga” in SUA, mai usurel, iar cu strecuratu’ se stie ca la „inghesuiala” apar tot felul de figuri si specimene, nu neaparat de stanga sau dreapta, poate chiar si de la „centru”. De extremisti rasisti nu duc lipsa. Ca o parere personala, cred ca-n strada sunt multi oameni disperati care n-au ce manca si a-si asigura ziua de maine.
    Societatea americana bogata fiind, nu este una prin excelenta sociala.

    Apreciază

   • @Anonimul: „Societatea americana bogata fiind, nu este una prin excelenta sociala.”
    ===
    Ce vă face să declarați asta? Puteți exemplifica sau este doar o părere insuflată de propagandă, sau, hai să zicem, articole despre „realitatea crudă” a Americii?

    Apreciază

 4. Cum se numea aia, restitutio in integrum ? Din pacate acest joc murdar alimentat cu buna stiinta de politicul romanesc in integrum si dupa 30 de ani de democratie mi se pare deja deranjant. Toate tarile din „lagarul comunist” au aplicat acest „restitutio in integrum” pana la un termen (data) de gratie sau cu despagubiri pana la un anumit plafon pecuniar. Restul sunt discutii si semnalari desarte atat timp cat nu se iau masuri concrete de la „ora exacta” a politicului romanesc.

  Apreciat de 1 persoană

 5. Ca sa evite ca valahii sa le obtina Statul Maghiar a cedat toate cladirile – terenurile din Ardeal si Crisana bisericilor maghiare reformata si romano – catolica .
  Tot centrul Clujului apartine acestor biserici maghiare .
  Banca greceasca Apha bank , filiala din Cluj , platea deja in 1998 chirie Bisericii Romano – catolice maghiare .
  Licee romanesti in Ardeal – Crisana in 1918 ?
  In rarele orasele in care romanii erau majoritari in 1918 si in care apartheidul si xenofobia maghiara nu au interzis instalarea in trecut – Blaj , Nadaud , Beius , Fagaras si cam atat …
  Liceele existente in 1918 erau TOATE maghiare , romanii neavand nimic , fiind exclusi prin aparheidul de atunci de la educatie si proprietate .
  Si acum revenim la aceasta nedreptate ?
  Interesant ca in cazul lui Iuliu Maniu restitutia nu se aplica – adevat , nu a fost casatorit si nu avea copii iar buna lui sora , Carolina , calugarita greco-catolica , se ocupa doar de actiuni de binefacere – numai ca nimeni nu a facut nimic in cazul Badacinului lor care s-ar fi prabusit fara anonimul preot greco-catolic din comuna .

  Apreciat de 2 persoane

  • Tot in aceeasi nota as dori sa aduc in actualitate soarta Fundatiei Gojdu. Poate ne poate spune cineva foarte bine informat care este soarta Curtilor Gojdu, a acestui tezaur romanesc de la Budapesta ?

   Apreciat de 1 persoană

 6. „Pe măsură ce protestele continuă în New York, primarul Bill de Blasio a vorbit despre rasismul sistemic din societatea americană şi despre problemele care s-au accentuat pe fondul crizei generate de coronavirus, scrie CNN.
  „Nu putem continua aşa. Ca să fie clar, criza a condus la o adâncire a problemelor. Pierderile au fost extrem de importante, iar comunităţile de culoare au pierdut cu atât mai mult”, a spus de Blasio”
  COMENTEZ
  ,,Nu pot să respir” ar trebui să devină motto-ul întregii lumi, o lume parazitată de un mutant global în agonie, o anomalie poltico-ideologică cancerizantă, toxică – în primul rând – pentru cetățenii săi.
  Mă întreb de multe ori de ce americanii de culoare acceptă să li se spună afro – americani. Sintagma este pe fond una profund discriminatorie, inventată de ideologii rasiști ai elitelor iudeo-caucaziene, aceiași care au creat conceptul neonazist de ,,corectitudine politică”.
  În realitate, această nouă religie nu are ca scop protejarea drepturilor reale ale cetățenilor, ci domesticirea lor prin găselnița psiho-socială numită discriminare pozitivă. Din păcate, tot o discriminare pe fond, dacă dăm la o parte stratul de iluzie poleită inclus intrinsec într-un lexic limitativ, atent și manipulator cenzurat.
  Din păcate pentru globaliști, lumea nu este un ambient digital pe care îl poți controla cu butonul, cetățenii sunt pur și simplu oameni reali, cu probleme și… frustrări reale, mult timp ascunse sub preș.
  De fapt, privind la ce se întâmplă în SUA, se poate constata că tehnologia și ideologia nu rezolvă, prin definiție, crize și probleme reale ale oamenilor, pentru că pur și simplu nu își propun să facă asta. Dimpotrivă, se cheltuie resurse financiare, materiale și energii creative pentru două obiective principale:
  Teroare – prin potențial distructiv exacerbat;
  Control – prin virtualizarea nevoilor și crearea de criterii tip surogat prin care individul să fie decuplat de natura sa umană, cu atrofierea abilităților native, cu excepția instinctului sexual, transformat într-un fel de panaceu universal.
  De aici și până la ,, matrix” sunt doar câțiva pași.
  Dar, cum se spune, viața bate (întotdeauna) filmul, care se dovedește o biată peliculă de celuloid.

  Apreciat de 1 persoană

  • ZeV: „Mă întreb de multe ori de ce americanii de culoare acceptă să li se spună afro – americani. Sintagma este pe fond una profund discriminatorie, inventată de ideologii rasiști ai elitelor iudeo-caucaziene, aceiași care au creat conceptul neonazist de ,,corectitudine politică”.

   Din punctul meu de vedere sintagma „oameni de culoare” are valente clar discriminatorii. Ce culoare au „oamenii de culoare”? Noi, albii nu suntem „oameni de culoare”? Si de ce suntem discriminati si nu suntem considerati „Oameni de culoare”? Pentru ca unora nu le place culoarea alba? Sau din alte motive?

   Si de cei ai avea tu o problema ca li se spune „afro-americani” (indicind de unde vin in mod real, din Africa), si nu ai o problema similara cu „iudeo-caucazienii”, alta decit ca, spui tu, au inventat „neonazismul”? Nu cumva pentru ca tot ce e alb, si american, sau canadian, iti miroase urit?

   Vad bine cojocul cazacesc pe care il porti. Si nu am inventat eu zicala romaneasca cu cojocul si acul potrivit. Se potriveste de minune.

   Apreciază

 7. Propunere (mă tem că ne refuză)
  Rușii-au dat Alaska la americani
  Însă nu degeaba, că cerură bani,
  Tot așa prieteni că ne-aflăm în pană
  Le dăm România… chiar și de pomană!

  Apreciat de 1 persoană

 8. Soros has poured billions into his philanthropic Open Society Foundations, which funds projects around the world to advance democracy and also domestically funds politically charged organizations ranging from Planned Parenthood to Black Lives Matter, which are often involved in grassroots protests.

  “The people that are doing this are not Minneapolis residents,” Minneapolis Mayor Frey said of the protests on Saturday. “They are coming in largely from outside of the city, from outside of the region.” Saint Paul Mayor Carter also confirmed that every person arrested in his city last night was from out of state: “We don’t know these folks.”

  Nu stiu daca Soros este direct legat de aceste violente, dar e clar ca sponsorizeaza organizatii care produc anarhie in SUA (cu legaturi si in alte tari, inclusiv Canada si Romania: Black lives matter si Antifa).

  Sunt interese foarte mari si in in SUA si in exterior pentru a il inlatura pe Trump, si pentru a nu fi reales, inclusiv de la proprietarii retelelor de socializare, folosite de organizatii ca Black Lives Matter pentru a produce violenta si discordie in SUA.

  Sunt si aici niste bloggeri inocenti, idealisti si binevoitori, care propaga tot felul de neadevaruri, si dezinformari despre SUA, Canada, UK, Australia si aliatii lor. De exemplu, dezinformarea ca legislatia de securitate adoptata de China pentru Hong Hong, ar fi o bagatela, si ca, vezi Doamne, China doar raspunde americanilor. Nu! China isi urmareste interesele de putere.

  O alta dezinformare este ca Trump vrea sa inchida plaformele sociale. Cine citeste o sa vada ca Trump nu asta a urmarit, ci ca aceste medii, care nu au raspundere pentru continutul postat, sa devina responsabile in fata legii pentur continut, sa devina „publishers”, pentru ca, de fapt, nu sunt neutre, ci modereaza politic postarile si constinutul, inclusiv ale lui Trump. Dar mai ales, aceste organizatii devin platofrme ale unor organizatiic a Black Lives Matter sau Antifa, care sunt sponsorizate de Soros, evident, cu scop politic. Vedeti si declaratia inocentului Obama,sub a carui Presedentia dpreturile negrilor au fost total ignorate. Acum face pe desteptul! Un demagog perfect, asta este Obama!

  https://www.forbes.com/sites/sergeiklebnikov/2020/05/30/right-wing-conspiracists-pull-from-old-playbook-blame-george-soros-for-riots/#2e3e65504100

  Apreciat de 1 persoană

 9. Ma uit in direct ce se intimpla in Santa Monica. O cohorta de negri sparg magazine si fura tot ce pot, fura cu sacosele, si baga in masini. Pai cu asa o rasa plina de hoti, de spargatori, cum poti sa ii simpatizezi? Cum sa le iei partea?

  Apreciază

  • Sărăcia dizolvă omenia…
   …40 milioane de noi someri ar putea să producă componente de IT… și tractoare în loc de (port)avioane.
   PS
   Propunere pentru Hollywood – Lucas Film
   ,,Soros contraatacă”
   Asta e primul film vamerican interesant, în care nu știi care sunt băieții buni.

   Apreciază

 10. gabi51
  Post Factum
  Le-am dat România cu inimă frântă
  Ca să dezvolte această țară sfântă
  Dar, din păcate, au dat iama-n cetăți
  Și le-au vândut en gros sau pe bucăți

  Apreciază

 11. SUA/Summit G7: Trump nu vrea videoconferinta. Arunca momeala “in persoana” spre tari emergente, pentru la toamna

  Presedintele american Donald Trump a contramandat, sambata, summitul G7, planificat în iunie în SUA. Fara sa se consulte cu membrii Grupului tarilor celor mai industrializate, el a amanat summitul in toamna, nemultumit de esecul propunerii sale de participare „in persoana”. Ceea ce se putea discuta prin prezenta fizica se putea realiza si prin videoconferinta. Evident, daca monologul imperativ al unilateralismului poate fi numit discutie sau negociere. Dar Trump urmareste sa sparga “blocada” circulatiei aeriene transoceanice, impuse de pandemie si de faptul ca SUA sunt cel mai mare focar epidemic. Foarte probabil, gripa “corona” isi va incepe un nou ciclu in toamna, cand incepe sezonul viral. Gripa „spaniola” a durat doi ani. Liderii tarilor din G7 par nici sa mai doreasca sa se aseze la aceeasi masa cu Trump. Cel putin nu pana dupa alegerile prezidentiale americane, cand se asteapta o schimbare de politica externa a SUA. Nu e sigur nici daca G7 se va mai reuni vreodata in componenta sa specifica, a celor mai industrializate tari. Vrand sa reinstituie vechea circulatie transoceanica, o conditie vitala pentru Globalism, Trump a aruncat momeala participarii “in persoana” spre alte tari emergente, pe care le va invita in toamna la reuniune. „Nu am sentimentul că G7 reprezintă corect ce se petrece în lume. Este un grup de ţări foarte depăşit”, s-a plans Donald Trump jurnaliştilor aflaţi la bordul avionului Air Force One. Suparare mare, dar si interese mari! El a spus că i-ar plăcea să invite Rusia, Coreea de Sud, Australia şi India să se alăture la toamnă unui summit lărgit. G7 isi va pierde astfel identitatea. Rusia a declinat mai demult revenirea la G8, din care a fost exclusa la cererea SUA. Trump nu a spus nimic de China, desi aceasta sigur ar da curs invitatiei. Ce se vor intampla insa cu G20 si cu OECD?

  Apreciază

 12. Dar este ceva si cu comunitaile locale ….

  Pai sa luam doar cazul Timisoarei.
  Unde centrul a fost „retrocedat” unia Carpaci!

  Si cu „intelctualii” care se pare ca nu au aizot de reforma hgarara din 21 si ii scufunca pe Ferdinad si Ionel cu Dej si Groza…

  Apreciază

 13. Renault asigura 10 % din PIB-ul Romaniei si este cel mai mare contribuitor la bugetul national .
  Sunt prezenti si la Moska cu aceleasi investitii , care-i problema ?
  Suntem blestemati sa – i vedem aici cu mii si mii de postari fake – news ,inducand ura si antisemitismul cel mai abject ( Aurescu – Goldberg ? e nemultumita Moskva ca Romania castigat la Haga in 2009 datorita lui ? ) , aducand SUA la nivelul Germaniei naziste si facand din China si Rusia de azi , asa cum sunt , Ierusalime ceresti , ale celor doi agenti moscoviti de pe blog ????

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.